Layout
 
A A A

Klage over manglende indlæggelse, lægeligt skøn over selvmordsfare

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914413
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Psykiatri

Resumé  |  Vis afgørelse


En 33-årig kvinde havde talrige gange været indlagt på en psykiatrisk afdeling og blev fulgt ambulant i dagafdelingen. Lægerne havde konstateret en emotionel ustabil personlighedsstruktur, moderate periodiske depressioner, alkoholafhængighed og en skizotypisk sindslidelse. Behandlingen havde som overordnet mål at støtte patienten i størst mulig selvforvaltning. Patienten henvendte sig til tider til med indlæggelsesønsker. Hun havde tidligere forsøgt selvmord, og den seneste døgnindlæggelse var sket efter indtagelse af en overdosis medicin.
Fem dage før juleaften henvendte patienten sig på sygehusets psykiatriske skadestue med ønske om at blive indlagt. Kæresten havde slået op med hende, og hun oplyste om voldsomme selvmordstanker. Under en lægesamtale fandtes hun apsykotisk med neutralt stemningsleje, men noget insisterende. Hun overnattede på skadestuen, og ved morgenstuegangen vurderede en overlæge, at patienten var i sin habitualtilstand, og at hun kunne udskrives til eget hjem med fortsat tilknytning som dagpatient.
Lidt senere om formiddagen mødte patienten på ny, og efter en afdelingssygeplejerskes anbefaling erklærede overlægen sig telefonisk indforstået med en døgnindlæggelse. Der fandtes ikke en ledig seng denne dag, men man arrangerede en indlæggelse den følgende dag på døgnafsnittet på et andet sygehus. Senere på dagen kom patienten alvorligt til skade, da hun satte ild til sig selv.
Der blev klaget over, at patienten var blevet nægtet fortsat indlæggelse.


Patientklagenævnet fandt, at overlægen ikke havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin vurdering af patientens tilstand.
Nævnet lagde blandt andet vægt på, at patienten var meget kendt i afdelingen, og at hun under ca. 1½ døgns indlæggelse og observation ikke havde frembudt psykotiske symptomer. Patienten havde omtalt selvmordstanker, men ikke udvist depressiv eller selvmordstruende (suicidal) adfærd. Nævnet lagde endvidere vægt på, at overlægen ved morgenstuegangen havde fundet tilstanden uændret med fortsat neutralt stemningsleje. Nævnet fandt således, at udskrivningsbeslutningen blev truffet på baggrund af et relevant lægeligt skøn over patientens aktuelle tilstand og selvmordsrisiko.
For så vidt angår patientens henvendelse senere på dagen, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere, at overlægen ikke foretog sig yderligere for at fremskynde den planlagte indlæggelse den følgende dag.

 


 Til top

   
<< Tilbage