Layout
 
A A A

Klage over tandlæges afvisning af anmodning om aktindsigt

Afgørelses type
Praksis sammenfatning

Resumé: 9907430
Offentliggørelsesdato: 12. dec 2002
Faggruppe: Tandlæger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Vis resumé  |  Afgørelse


Patientklagenævnet finder, at <****> var berettiget til at få aktindsigt i form af en kopi af sin journal i henhold til hendes anmodninger herom af 26. februar 1998 og 25. marts 1998 til tandlæge <****>.


<****> var patient hos tandlæge <****> .

<****> har oplyst, at hun i januar 1998 telefonisk anmodede om en kopi af sin journal, hvilket blev afvist. Tandlæge <****> har oplyst, at han ikke kan erindre en sådan henvendelse.

<****> anmodede derpå i brev af 26. februar 1998 om at få tilsendt en kopi af sin journal.

Tandlæge <****> svarede i brev af 3. marts 1998, at han ikke helt forstod, hvad hendes hensigt var, men at hun kunne kontakte ham eller aftale tid til en samtale.

<****> orienterede i brev af 25. marts 1998 tandlæge <****> om, at hans besvarelse ikke var tilfredsstillende, og at hun ville blive nødt til at klage til Patientklagenævnet, såfremt hun ikke fik tilsendt en kopi af sin journal.

Tandlæge <****> svarede i brev af 2. april 1998, at han ikke forstod, hvad hun ville med en kopi af journalen, og at han ikke udleverede materiale, så længe patienten skyldte ham penge. I stedet opfordrede han på ny <****> til at ringe op og tale med ham.

Patientklagenævnet finder det ikke godtgjort, at <****> i januar 1998 telefonisk fik afslag på at få en kopi af sin journal af tandlæge <****>, idet han ikke kan erindre en sådan henvendelse.

På det foreliggende grundlag kan det efter Patientklagenævnets opfattelse derfor ikke anses for godtgjort, at tandlæge <****> i januar 1998 traf en afgørelse om aktindsigt, og Patientklagenævnet kan således ikke tage stilling til denne del af klagen.

Det kan oplyses, at Patientklagenævnet ifølge § 3, stk. 4, i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger, alene er kompetent til at behandle klager over afgørelser om aktindsigt i henhold til nævnte lov.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at tandlæge <****> burde have imødekommet <****>s anmodninger af 26. februar 1998 og 25. marts 1998 om at få tilsendt en kopi af sin journal.

Patientklagenævnet finder, at en anmodning om kopi af journalen normalt skal imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Efter Patientklagenævnets opfattelse findes
eventuelle økonomiske mellemværender mellem patient og tandlæge ikke at kunne betegnes som et særligt forhold.

Patientklagenævnet kan oplyse, at sådanne særlige forhold kan være dokumenternes antal, karakter eller form.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at tandlæge <****> ikke har dokumenteret, at der forelå sådanne helt særlige forhold, der kunne begrunde et afslag på aktindsigt.


Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til følgende bestemmelser:

Efter § 2, stk. 1, i lov nr. 504 af 30. juni 1993 om aktindsigt i helbredsoplysninger, har den om hvis helbredsforhold, der er udarbejdet patientjournaler m.v., ret til aktindsigt heri. I henhold til lovens § 2, stk. 2, kan retten til aktindsigt dog begrænses i det omfang, patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

I henhold til lovens § 3, stk. 4, kan afgørelser om aktindsigt påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Det fremgår af Sundhedsministeriets vejledning nr. 193 af 7. december 1993, afsnit 6, at hvis en patient anmoder om fotokopi af journalen, eventuelt i uddrag, skal anmodningen normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.


 Til top

   
<< Tilbage