Layout
 
A A A

Klage over videregivelse af oplysninger til henvisende læge

Sagsnummer: 0761202
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Neurologi
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En 59-årig kvinde var den 15. juni 2002 til forundersøgelse på neurologisk afdeling, og fik den 15. oktober 2002 af en overlæge foretaget en lumbalpunktur. Den 19. januar 2003 sendte patienten et brev til overlægen, hvori hun anførte utilfredshed med forløbet på neurologisk afdeling. Overlægen svarede på brevet med brev af 6. februar 2003. Samme dag fremsendte han til orientering kopier af de nævnte breve til den oprindeligt henvisende overlæge på et andet sygehus, idet denne havde bedt om, at behandlingen af patienten blev afsluttet.

Der blev blandt andet klaget over, at overlægen uden patientens samtykke fremsendte hendes personlige korrespondance til et andet sygehus, efter at hun havde klaget.


Nævnet fandt ikke grundlag for kritik at overlægens videregivelse af korrespondancen til den overlæge, der oprindeligt havde henvist patienten.

Nævnet oplyste, at en læge i henhold til § 24, stk. 2, under visse betingelser uden patientens samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten. Således fremgår det af § 24, stk. 2, nr. 1, at dette kan ske, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov.

Nævnet oplyste videre, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v., at der kun vil kunne videregives helbredsoplysninger uden patientens konkrete samtykke, når det drejer sig om et aktuelt behandlingsforløb, hvor der er tale om at fortsætte eller følge op på en behandling. Er der ikke tale om et samlet og kontinuerligt behandlingsforløb, skal patientens samtykke indhentes.

Det var nævnets opfattelse, at brevene af den 19. januar og den 6. februar 2003 indgik som led i et aktuelt behandlingsforløb. Den oprindeligt henvisende læge skulle således overtage behandlingen af patienten, hvorfor det var relevant, at der blev videregivet oplysninger om behandlingsforløbet.

Nævnet bemærkede i øvrigt, at oplysningen i brevene om, at patienten havde været utilfreds med behandlingen ikke i sig selv kunne anses som en fortrolig oplysning.


 Til top

   
<< Tilbage