Layout
 
A A A

Klage over, at patienten fik ordineret penicillin, selvom hun led af penicillinallergi, samt over ukorrekt behandling i forbindelse med udslæt.

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0658921
Offentliggørelsesdato: 20. nov 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Intern medicin
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 71-årig kvinde blev den 2. marts 2004 indlagt på medicinsk afdeling, idet hun havde hævelser, åndedrætsbesvær og hoste, og der blev aftalt yderligere undersøgelser den følgende dag samt sendt opspyt til dyrkning for bakterier og resistensbestemmelse for antibiotika. Den 3. marts 2004 blev patienten undersøgt af en afdelingslæge, som ordinerede yderligere prøver samt medicin i form af Zinacef, idet der var mistanke om bronkitis. I indlæggelsesjournalen skrev afdelingslægen, at patienten ikke kunne tåle penicillin, og hun udfyldte medicinjournalen med hensyn til den ordinerede medicin, men udfyldte ikke rubrikken med ”cave/allergi” på medicinjournalens forside. Den 6. marts 2004 ordinerede en overlæge Pondocillin, idet prøver af patientens opspyt viste, at der var kraftig vækst af bakterier. Den 8. marts 2004 blev medicinjournalen signeret af en overlæge, og igen den 9. marts 2004 af en anden overlæge. Samme dag blev patienten udskrevet.

Den 12. marts 2004 henvendte hun sig på skadestuen, idet hun havde kløende udslæt på kroppen. Hun blev undersøgt af en reservelæge, som vurderede, at udslættet skyldtes overfølsomhed overfor penicillin, hvorfor han standsede behandlingen med Pondocillin og behandlede hende med Antihistamin samt anbefalede hende at kontakte sin praktiserende læge, hvis generne fortsatte eller blev værre. Den 13. marts 2004 blev patienten indlagt akut, idet pårørende havde fundet hende liggende på gulvet ude af stand til at klare sig selv. Ved indlæggelsen havde hun udslæt på kroppen og lokal blåfarvning af huden, men blodets indhold af ilt var normalt. Der blev herefter iværksat behandling med store doser binyrebarkhormon.

Der blev klaget over, at patienten fik ordineret Pondocillin på trods af, at hun var allergisk overfor penicillin, samt over at hun ikke blev indlagt, da hun efterfølgende henvendte sig på skadestuen.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingslægen for at undlade at udfylde rubrikken med ”cave/allergi” i medicinjournalen. Nævnet lagde vægt på, at medicinjournalen var et nyt arbejdsredskab, og at der på de fleste afdelinger havde været indkøringsvanskeligheder med at opnå en korrekt udfyldelse af skemaet. Videre lagde nævnet vægt på, at afdelingslægen i indlæggelsesjournalen noterede, at patienten ikke kunne tåle penicillin. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis hun også havde udfyldt rubrikken med ”cave/allergi i medicinjournalen.

Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere overlægen for at ordinere penicillin. Nævnet lagde vægt på, at det ikke fremgik af rubrikken med ”cave/allergi” på medicinjournalens forside, at patienten havde penicillinallergi, og at medicinjournalen i henhold til princippet om et énstrenget medicinsystem er det afgørende dokument, når det gælder medicinordination.

Nævnet fandt videre ikke grundlag for at kritisere de to overlæger, der signerede medicinjournalen. Nævnet lagde vægt på, at selvom de havde et medansvar for den fortsatte behandling med Pondocillin, idet de med deres signatur i medicinjournalen angav, at patienten skulle fortsætte med den ordinerede medicin, så kunne dette medansvar ikke i sig selv danne grundlag for kritik, idet det ikke fremgik af rubrikken med ”cave/allergi” på medicinjournalens forside, at patienten havde penicillinallergi.

Nævnet fandt desuden ikke grundlag for at kritisere reservelægen for ikke at indlægge patienten, da hun henvendte sig på skadestuen. Nævnet lagde vægt på, at der på det pågældende tidspunkt ikke var indikation for at indlægge patienten. Nævnet lagde videre vægt på, at reservelægen korrekt vurderede, at det kløende udslæt skyldtes penicillinallergi. Endelig lagde nævnet vægt på, at han stoppede behandling med Pondocillin, som var årsag til patientens udslæt, samt anbefalede hende at kontakte sin praktiserende læge ved fortsatte gener.


 Til top

   
<< Tilbage