Layout
 
A A A

Klage over ufuldstændig aktindsigt fra speciallæge i psykiatri

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Patienters retsstilling

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0553210
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2006
Faggruppe: Læger
Speciale: Psykiatri
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 57-årig kvinde havde gået til behandling hos en speciallæge i psykiatri i perioden fra juni 2001 til juli 2003.

Den 27. august 2004 ringede patienten til speciallægen og anmodede om aktindsigt i sin journal. Speciallægen bad hende om at fremsætte en skriftlig anmodning, hvilket hun gjorde den 9. september 2004.

Den 20. september 2004 modtog patienten kopi af samtlige journalkontinuationer. Næste dag kontaktede hun speciallægen, da hun ikke mente at have fået aktindsigt i den fulde journal. Speciallægen fremsendte herefter kopi af samtlige statusattester, henvisninger og medicinliste i journalen.

Ved brev af 28. september 2004 anmodede patienten atter om aktindsigt, idet hun fortsat ikke mente at have fået aktindsigt i hele journalen. Speciallægen meddelte, at der udover et udskrivningsbrev fra en psykiatrisk afdeling ikke forelå yderligere i journalen, end det der allerede var givet aktindsigt i. For så vidt angår dette udskrivningskort henviste speciallægen hende til at rette henvendelse til sygehuset.

Der blev klaget over, at speciallægen ikke fuldt ud imødekom patientens anmodninger om aktindsigt.

Patientklagenævnet oplyste, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af retten til aktindsigt er således også bilag og materiale såsom lægeerklæringer, henvisninger, medicinliste mv. Nævnet fandt herefter grundlag for at kritisere speciallægen for hans håndtering af patientens anmodning om aktindsigt, da han i første omgang alene fremsendte kopi af journalkontinuationerne. Det var endvidere nævnets opfattelse, at speciallægen burde have givet patienten aktindsigt i udskrivningsbrevet fra sygehuset. Den omstændighed, at patienten tillige havde mulighed for at få aktindsigt i udskrivningsbrevet ved henvendelse til sygehuset kunne ikke medføre, at speciallægen var berettiget til at afstå fra selv at effektuere aktindsigten.

Nævnet fandt i øvrigt, at der ikke var afgørende behandlingsmæssige hensyn, som kunne begrunde, at speciallægen ikke gav patienten fuld aktindsigt i sin journal. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at patienter med en psykisk lidelse som absolut hovedregel har krav på at få journalaktindsigt på lige fod med patienter med en somatisk sygdom.


 Til top

   
<< Tilbage