Layout
 
A A A

Klage over en praktiserende læges afslag på at udlevere kopi af journalen til en tidligere patient (henviste til ny læge)

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Patienters retsstilling

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Resumé: 0549325
Offentliggørelsesdato: 20. maj 2005
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Vis resumé  |  Afgørelse


Patientklagenævnet finder grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> for hans håndtering den 19. juli 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt af 16. juli 2004 i sin journal, jf. lov om patienters retsstilling § 20.


Hændelsesforløb

<****> havde tidligere været patient hos praktiserende læge <****>. Hun skiftede den 1. maj 2004 til en ny læge.

Den 16. juli 2004 anmodede <****> skriftligt sin tidligere læge <****> om aktindsigt i sin journal.

Den 19. juli 2004 henviste læge <****> skriftligt <****> til at rette henvendelse til sin nuværende læge, således at aktindsigten kunne ske gennem denne.

Den 2. august 2004 meddelte <****> skriftligt læge <****>, at han efter hendes opfattelse havde afslået hendes anmodning om aktindsigt, og hun anmodede i den forbindelse om en begrundelse for afslaget.

Den 3. august 2004 meddelte læge <****> skriftligt <****>, at hun kunne få aktindsigt gennem sin egen læge. Han anmodede hende i den forbindelse om at oplyse navnet på sin læge, således at han kunne sende denne en kopi af hendes journal.

Den 31. august 2004 klagede <****> til Patientklagenævnet over, at læge <****> havde afslået at give hende aktindsigt.

Læge <****> har efter klagens indgivelse til Patientklagenævnet givet <****> aktindsigt i hendes journal.

Klagen

Der er klaget over følgende:

• At <****>s tidligere praktiserende læge <****> den 19. juli 2004 afslog at give <****> aktindsigt i hendes journal i form af udlevering af kopi heraf.

Det er herved anført, at lægen gerne ville sende <****>s journal til hendes nye læge, men at han ikke ville udlevere kopi af journalen til hende personligt.

Nævnets afgørelse af klagen

Praktiserende læge <****> har overtrådt lov om patienters retsstilling § 20 ved sin håndtering den 19. juli 2004 af <****>s anmodning om aktindsigt af 16. juli 2004 i sin journal.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at <****> ved brev af 16. juli 2004 anmodede praktiserende læge <****> om aktindsigt i sin journal.

Ved brev af 19. juli 2004 til <****> meddelte læge <****>, at aktindsigten skulle ske gennem <****>s egen læge.

Læge <****> har i sin udtalelse til sagen anført, at <****> den 1. maj 2004 havde skiftet læge. Han fandt det derfor mest naturligt at sende kopi af <****>s journal til hendes nye læge.

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 20, at såfremt en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles, behandlingens formål, kategorierne af modtagere af oplysninger og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.


Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten. Patienten har imidlertid krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, såfremt patienten ønsker dette. Der kan således ikke stilles krav om, at aktindsigten skal ske gennem patientens egen læge.

Nævnet finder på denne baggrund, at læge <****> den 19. juli 2004 ikke var berettiget til at afslå <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal, idet han ifølge lovgivningen var forpligtet til at udlevere kopi eller afskrift af journalen til <****>.


Lovgrundlag

Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling:

§ 20: Fremsætter en patient begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om,

1) hvilke oplysninger der behandles,

2) behandlingens formål,

3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og

4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 21. Afgørelser om retten til aktindsigt træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har patientjournalerne m.v. i sin besiddelse.

Stk. 2. Vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og om aktindsigten skal gennemføres ved, at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi.

Stk. 3. Er en anmodning om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1-3 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse nr. 790 af 10. september 2002 af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (centralstyrelsesloven):

§ 14: Patientklagenævnet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen, herunder eventuelt fremsætte kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller søge iværksat andre sanktioner.

§ 15, stk. 1: Patientklagenævnet behandler klager over de ved særlig lovgivning autoriserede sundhedspersoner inden for sundhedsvæsenet, jf. dog stk. 2 og 3.


 Til top

   
<< Tilbage