Layout
 
A A A

Klage over nerveskade efter fjernelse af visdomstand

Relevante love

Tandlæger

Afgørelses type
Praksis sammenfatning

Resumé: 0444617
Offentliggørelsesdato: 1. nov 2005
Faggruppe: Tandlæger
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Vis resumé  |  Afgørelse


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afdelingstandlæge <****> for hans behandling af <****> den 14. maj 2001 på <****> Tandlægeskole, jf. lov om tandlæger § 12.


Hændelsesforløb
Den 27. februar 2001 blev <****> undersøgt på <****> Tandlægeskole med henblik på fjernelse af visdomstænder, da der ikke var plads i underkæben til, at de kunne bryde frem i normal stilling. Undersøgelsen blev udført af en tandlægestuderende og godkendt af afdelingsleder <****>.

Den 14. maj 2001 blev 8 – (visdomstanden i højre side af underkæben) fjernet ved operation af tandlægestuderende under tilsyn af afdelingstandlæge <****>.

Den 21. maj 2001 blev trådene (suturerne) fjernet af tandlægestuderende under tilsyn af tandlæge <****>, der journalførte, at <****> ikke havde nogen følelse i højre side af tungen, hvilket blev bekræftet ved undersøgelse.

Den 28. maj 2001 journalførte en tandlægestuderende under tilsyn af afdelingstandlæge <****>, at symptomerne var uændrede, og der derfor umiddelbart skulle gives fire behandlinger med én uges mellemrum med laser med henblik på at få følelsen tilbage i højre side af tungen. Senere til september 2001 skulle gives yderligere fire behandlinger.

Klagen
Der er klaget over følgende:

• At der ved operation ved fjernelse af visdomstand optrådte en nerveskade.

Nævnets afgørelse af klagen
Patientklagenævnet finder ikke anledning til at fastslå, at afdelingstandlæge <****> har handlet i strid med tandlægeloven ved sin behandling af <****> den 14. maj 2001 på <****> Tandlægeskole.

Begrundelse
Nævnet kan oplyse, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over behandling foretaget af en tandlægestuderende, men at nævnet kan tage stilling til, om den tandlæge, som havde ansvaret for den studerendes behandling, har udvist tilstrækkelig omhu ved delegationen af opgaver til den studerende og ved udarbejdelsen af sin instruks.
Det fremgår af journalen den 14. maj 2001, at afdelingstandlæge <****> var tilsynsførende med operationen af <****>, og han har derfor ansvaret for behandlingen.

Nævnet kan oplyse, at tungenerven løber i mundbundens bløddele, hvor den i visdomstandregionen ligger helt tæt på underkæben umiddelbart ved siden af underkæbens benhinde. Blandt årsager til fysisk skade på tungenerven under fjernelse af visdomstænder i underkæben angiver litteraturen ”uncontrolled instrumentation” som den vigtigste. Desuden er injektion og incision mulige årsager.

Der er ikke i operationsbeskrivelsen anført omstændigheder, der giver grundlag for at fastslå, at der er sket ukontrolleret instrumentering.

Det er nævnets vurdering, at den omstændighed, at operationsbeskrivelsen ikke beskriver noget unormalt, tilsiger, at der ikke er sket ukontrolleret instrumentering. Føleforstyrrelser kan forekomme, uanset at operationen er gennemført korrekt.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at afdelingstandlæge <****> ikke har handlet i strid med normen for almindelige anerkendte faglige standard i forbindelse med tilsynet af den tandlægestuderende, som udførte operationen på <****>.


Lovgrundlag

Lov om tandlæger (lov nr. 276 af 26. maj 1976, med senere ændringer)
§ 12: En tandlæge er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.


 Til top

   
<< Tilbage