Layout
 
A A A

Klage over utilstrækkelig information og observation i forbindelse med en total fjernelse af mavesæk på grund af tidlig mavekræft

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233309
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)
Juridisk tema: Information og samtykke
Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 64-årig mand havde den 8. september 1999 ved en kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesæk og tolvfingertarm fået konstateret slimhindeforandringer, som ved brug af vævsprøver viste forandringer forenelige med kræft. I de følgende måneder viste flere undersøgelser tegn på kræft.

Den 7. april 2000 fik patienten foretaget endnu en kikkertundersøgelse af spiserøret og mavesækken med udtagelse af vævsprøve. Der blev på en patologikonference den 3. maj 2000 planlagt en operation med total fjernelse af mavesækken (total gastrektomi), som blev gennemført den 5. juni 2000. Det umiddelbare forløb efter operationen var fredeligt, men derefter tilstødte der forskellige komplikationer, og det blev således den 13. juni 2000 nødvendigt at foretage en operation, hvorunder sammensyningerne blev gennemgået for lækage. Patienten lå herefter frem til den 27. juli 2000 i respirator på intensiv afdeling, hvorefter han gik over til spontan respiration, og den 9. august 2000 blev han flyttet tilbage til kirurgisk afdeling. Den 10. august 2000 ca. kl. 0.30 blev patiente fundet livløs uden vejrtrækning og puls. Der blev forsøgt genoplivning uden held, og han blev erklæret død kl. 0.45.

Der blev klaget over, at patienten ikke var blevet informeret tilstrækkeligt forud for foretagelsen af en gastrektomi. Der blev videre klaget over, at patienten den 9. august 2000 blev overflyttet fra intensiv afdeling til kirurgisk afdeling, og at der ved overflytningen ikke blev reageret på at ernæringssonden og drænet var røget ud. Der blev desuden klaget over, at patienten ikke blev observeret tilstrækkeligt den 9. og 10. august 2000. Der blev endelig klaget over, at observationerne af patienten den 9. og 10. august 2000 ikke blev journalført i tilstrækkeligt omfang.

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere overlægen, som informerede patienten den 18. maj 2000. Nævnet lagde til grund, at dødeligheden ved et indgreb som det aktuelle er i størrelsesordenen 5%, og at overlægen ikke havde informeret patienten om dette. I øvrigt var operationen samt eventuelle komplikationer og bivirkninger til denne ifølge journalen blev gennemgået.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den sygeplejerske, som havde ført patientens medicinskema den 9. august 2000. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om sygeplejersken havde overført klokkeslettet på medicinkortet korrekt. Nævnet lagde til grund, at patienten ikke fik den ordinerede digoxin den 9. august 2000, da det ved overflytningen til kirurgisk afdeling ved en fejl blev noteret i medicinskemaet, at patienten fik medicinen hver dag kl. 8.00, hvorimod det korrekte var kl. 18.00. Nævnet lagde vægt på, at det ikke havde betydning for patientens vejrtrækning, at han fik sin digoxin 14 timer senere end normalt.


 Til top

   
<< Tilbage