Layout
 
A A A

Klage over overtrædelse af orienteringspligten i lov om forældremyndighed og samvær

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Resumé: 0230817
Offentliggørelsesdato: 20. jun 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Vis resumé  |  Afgørelse


Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere praktiserende læge <****> i forbindelse med <****>s anmodning i juni 2000 om orientering vedrørende generelle helbredsoplysninger om hans børn.


I juni 2000 kontaktede <****> telefonisk praktiserende læge <****>, der var hans børns læge. Han præsenterede sig som børnenes fader, og anmodede om at få generelle helbredsmæssige oplysninger vedrørende hans børn, idet han henviste til en lovparagraf, som gav ham ret hertil.

Ifølge læge <****> kunne <****> ikke huske teksten eller lovens nummer, og da hun ikke havde kendskab til loven, blev det aftalt, at hun ville undersøge sagen nærmere, og at <****>, såfremt det var muligt, skulle sende en kopi af den pågældende lov. Herudover skulle <****> ringe tilbage ca. en uge senere, idet læge <****> i mellemtiden vil undersøge sagen nærmere. Imidlertid ringede <****> aldrig tilbage.

Ifølge <****> læste han teksten op for læge <****>, men hun afviste hans anmodning om orientering vedrørende hans børns generelle helbredsforhold, idet hun oplyste, at hun alene have en oplysningspligt overfor forældremyndighedsindehaveren.

Der er klaget over følgende:
at læge <****> afviste at imødekomme <****>s anmodning om at få generelle helbredsoplysninger vedrørende hans børn.

Nævnets afgørelse af klagen
Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lov om forældremyndighed og samvær i forbindelse med <****>s anmodning om orientering vedrørende generelle helbredsoplysninger om hans børn.

Begrundelse
Patientklagenævnet kan oplyse, at det fremgår at § 19, stk. 1 i lov om forældremyndighed og samvær, at den forældre, som ikke har forældremydigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra blandt andet sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet.

Patientklagenævnet kan videre oplyse, at nævnet har forespurgt Civilretsdirektoratet vedrørende fortolkning af § 19 i lov om forældremyndighed og samvær. Civilretsdirektoratet har ved brev af 25. februar 2002 henholdt sig til Justitsministeriets svar af 5. august 1999, på et spørgsmål fra et folketingsmedlem. Af svaret fremgår det, at privat praktiserende læger ikke er omfattet af orienteringspligten i § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær.

På denne baggrund finder nævnet, at læge <****> ikke havde pligt til at orientere <****> om børnenes forhold i henhold til § 19, stk. 1, i lov om forældremyndighed og samvær.


Lovgrundlag

Lov nr. 387 af 14 juni 1995 om forældremyndighed og samvær.
§ 19. Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold.
Stk. 2. Stantsamtet kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller en af de i stk. 1. nævnte institutioner fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering efter stk. 1. En afgørelse efter 1. pkt. har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om afgørelsen.

Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (lov nr. 397 af 10. juni 1987, med senere ændringer).
§ 14: Patientklagenævnet kan give udtryk for sin opfattelse af sagen, herunder eventuelt fremsætte kritik over for den pågældende sundhedsperson, eller søge iværksat andre sanktioner.


 Til top

   
<< Tilbage