Layout
 
A A A

Klage over manglende fremsendelse af kopi af journal

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0126904
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 57-årig kvinde rettede i oktober 2000 telefonisk henvendelse til praktiserende læge, idet hun ønskede aktindsigt i sin journal. Han informerede hende om, at hun kunne få en kopi af sin journal, såfremt hun selv afhentede den i hans konsultation. Den 31. oktober 2000 anmodede hun skriftligt lægen om at få tilsendt hele sin journal.

Der blev klaget over, at lægen ikke ønskede at sende journal i forbindelse med patientens anmodning om aktindsigt.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere, at lægen undlod at fremsende en kopi af journalen til patienten, da denne anmodede om at få sin journal tilsendt.

Ifølge patienten tilbød hun at betale porto og kuvert, såfremt lægen ønskede dette. Dette var han imidlertid ikke interesseret i, hvorfor han fastholdt, at såfremt hun ønskede journalen, måtte hun komme og afhente den.

Det fremgår af lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi af journalen til patienten. Patienten har imidlertid krav på at få udleveret en afskrift eller kopi, såfremt patienten ønsker dette. Der kan således ikke stilles krav om, at en patient møder til personlig gennemsyn af journalen på stedet, heller ikke hvis det synes betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi uden lægelig vejledning.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 2000 om betaling af afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om patienters retsstilling, at praktiserende læger ved anmodning om aktindsigt kan kræve betaling, hvor der udleveres en edb-udskrift eller, hvor lægen ikke råder over en kopimaskine. I så fald kan lægen kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, dog må gebyret samlet ikke overstige 200 kr. inklusiv forsendelsesomkostninger .

Selv om lægen var af den opfattelse, at patienten ville have sin originale journal tilsendt, fandt nævnet, at han ikke var berettiget til at kræve, at hun skulle afhente en kopi af journalen.


 Til top

   
<< Tilbage