Layout
 
A A A

Klage over afslag på aktindsigt i afdød søsters journal

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0019204
Offentliggørelsesdato: 20. okt 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Psykiatri
Juridisk tema: Aktindsigt i helbredsoplysninger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 52-årig kvinde med paranoid skizofreni havde gennem årene været indlagt adskillige gange på psykiatrisk afdeling.

En dag blev kvinden fundet død i sit hjem. Dødsårsagen formodedes at være nyresvigt, idet der ved obduktion var blevet fundet nogle forsnævringer i urinvejene.

Det fremgik af et notat i journalen, at der den 3. juni 1998 blev fremsendt kopi af journalkontinuationerne 25-75 til den afdøde kvindes søster, som havde fremsat anmodning om aktindsigt i hele journalen.

Søsteren fremsatte hun endnu en gang anmodning om at få fuld aktindsigt i hele journalen, hvilket overlægen imidlertid afslog. Han oplyste til sagen, at hans
afslag på yderligere aktindsigt var begrundet i diskretionære årsager for at beskytte den afdøde kvinde mod yderligere indsigt i hendes journal. Overlægen oplyste endvidere, at kvinden overfor en distriktssygeplejerske havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede, at hendes søster havde indsigt i hendes journal eller blev fortalt om hendes liv og levned. Dette ønske blev ikke journalført, idet der på daværende tidspunkt ikke var forventning om, at kvinden ville dø.

Søsteren til den afdøde kvinde fremsatte endvidere anmodning om aktindsigt i journalen overfor kvindens praktiserende læge, som imidlertid gav afslag herpå.

Lægen oplyste til sagen, at kvinden flere gange gav udtryk for, at hun ikke ønskede, at hendes familie fik indsigt i hendes liv og i hendes journal. Dette ønske blev imidlertid ikke journalført.

Der var klaget over, at overlægen afslog at give yderligere aktindsigt i den afdøde kvindes journal.

Der var endvidere klaget over, at den praktiserende læge afslog anmodningen om aktindsigt i journalen.

Patientklagenævnet oplyste, at det følger af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, 1. pkt., at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt dette ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Nævnet lagde vægt på, at såvel overlægen som den praktiserende læge uafhængigt af hinanden oplyste, at kvinden havde modsat sig, at hendes familie fik indsigt i hendes patientjournal. Nævnet fandt udtalelserne fra de to læger bestyrket af et journalnotat, hvoraf fremgik, at kvinden anførte, at hun var irriteret over familiens indblanding.

Nævnet fandt herefter ikke grundlag for kritik af, at overlægen afslog at give søsteren yderligere aktindsigt i journalen, samt at den praktiserende læge ligeledes afslog at give aktindsigt i den journal, som han var i besiddelse af vedrørende den afdøde kvinde.

Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlægen og den praktiserende læge havde journalført kvindens ønske om, at hendes familie ikke fik indsigt i hendes journal.

 


 Til top

   
<< Tilbage