Layout
 
A A A

Klage over praktiserende læges brud på tavshedspligt

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0016901
Offentliggørelsesdato: 20. maj 2000
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En 21-årig kvinde var blevet opereret for en svulst i baghovedet. Efter operationen gennemgik hun adskillige strålebehandlinger.
Et år senere ønskede hun at drøfte sit sygdoms- og behandlingsforløb med en udenforstående. Da hun ved kontrol på det behandlende sygehus nævnte det for den læge, der havde opereret hende, tilsluttede han sig dette og lovede at orientere hendes praktiserende læge. Lægebrevet fra sygehuset indeholdt således en anmodning om, at egen læge burde henvise kvinden til en psykolog.
Egen læge afventede kvindens henvendelse, men da dette ikke skete, ringede hun til denne. Imidlertid traf lægen kvindens mor. På moderens forespørgsel oplyste lægen, at datteren ønskede henvisning til en psykolog.

Der blev klaget over, at lægen brød sin tavshedspligt ved telefonisk at oplyse kvindens mor om, at hun havde ønsket henvisning til en psykolog.

Patientklagenævnet oplyste, at det følger af lov om patienters retsstilling § 23, stk. 1, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger.
Ved helbredsoplysninger forstås oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand, herunder om en persons kontakt med sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt til behandling eller er indlagt samt oplysninger om medicinmisbrug og misbrug af narkotika, alkohol og lignende. Andre oplysninger end helbredsoplysninger kan for eksempel være oplysninger om patientens familiære forhold, sociale problemer, strafbare forhold, gæld, indkomst- og skatteforhold.

Nævnet lagde vægt på, at det af et notat i journalen samt af lægens udtalelse fremgik, at hun på forespørgsel orienterede kvindens mor om henvisningen til en psykolog.

Da der var tale om en helbredsoplysning, fandt nævnet, at lægen havde brudt sin tavshedspligt, jf. lægelovens § 9, ved at videregive oplysningen til kvindens mor i forbindelse med telefonsamtalen.


 Til top

   
<< Tilbage