Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klager over kliniske tandteknikere

23. nov 2001

NYHEDSBREV NR. 9/01

Patientklagenævnet behandler klager over kliniske tandteknikeres faglige virksomhed, jf. bekendtgørelse om persongrupper i sundhedsvæsenet, som er omfattet af Patientklagenævnets virksomhed.

En klinisk tandtekniker er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp og valg af behandlingsmåde, jf. § 6 i lov om kliniske tandteknikere. Ved sin vurdering af, om en klinisk tandtekniker har overtrådt § 6 i lov om kliniske tandteknikere, lægger nævnet vægt på, om behandling og undersøgelse er foretaget i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard for kliniske tandteknikere. Nævnet tager endvidere stilling til den kliniske tandteknikers journalføring, jf. § 9 i lov om kliniske tandteknikere. Kliniske tandteknikeres faglige virksomhed omfatter først og fremmest indsættelse og tilpasning af aftagelige tandproteser, såvel hel- som delproteser.

Nævnet behandler desuden, jf. lov om patienters retsstilling, klager vedr. den kliniske tandteknikers informationspligt forud for behandlingen, samtykke til behandlingen, håndtering af anmodning om aktindsigt og brud på tavshedspligten.

I forbindelse med klagens behandling i nævnet foretages syn og skøn af de indklagede proteser og deres tilpasning til mundhulens strukturer. Det udføres af en sagkyndig klinisk tandtekniker, som er udpeget af nævnet.

Nedefor refereres 2 afgørelser, hvor nævnet fandt grundlag for kritik af den kliniske tandteknikers behandling med aftagelige proteser. De angivne numre refererer til de offentliggjorte afgørelser på nævnets hjemmeside www.pkn.dk og findes desuden som links i den elektroniske udgave af nyhedsbrevet.

Klage over mangelfuld helprotese (0016521A)
En 65-årig kvinde fik hos en klinisk tandtekniker fremstillet nye helproteser.

Der blev klaget over, at proteserne ikke passede, og at brug af dem gav susen for ørerne.

Patientklagenævnet fandt anledning til kritik af den kliniske tandtekniker i forbindelse med behandlingen af patienten.

Nævnet lagde vægt på, at overprotesen ved syn og skøn fandtes i orden, mens underprotesens fortænder var placeret for tæt på underlæben, således at protesen ved tygning og tale blev skubbet bagud og løftet fra underlaget. Dette medførte desuden, at overprotesen også gik løs. Nævnet lagde til grund, at den kliniske tandtekniker korrigerede underprotesen flere gange, men at korrektionerne ikke omfattede fortændernes placering på protesen. Det var derfor nævnets opfattelse, at den kliniske tandtekniker ikke var opmærksom på, at det var placeringen af fortænderne på underprotesen, der var årsagen til problemerne med proteserne.

Klage over, at helprotese til overkæben knækkede, og at der gik hul i den (9914625A)
En 59-årig mand fik hos en klinisk tandtekniker fremstillet en helprotese til overkæben og delprotese til underkæben.

Der blev klaget over, at biddet på proteserne ikke passede, at der var snøvlet tale, og at udseendet var forkert. Desuden havde proteserne været i stykker flere gange.

Patientklagenævnet fandt anledning til kritik af den kliniske tandtekniker i forbindelse med behandling af patienten og indskærpede over for den kliniske tandtekniker at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke.

Nævnet lagde vægt på, at der ikke var begrundelse for at fremstille proteserne med et overbid på 9 mm, hvilket havde den følge, at overprotesen gik løs under afbidning og tygning, og der blev snøvlet tale. Nævnet lagde også vægt på, at overprotesen knækkede, og at der gik hul i den to steder kort tid efter indsættelsen, fordi sammenbiddet mellem protese og naturlige tænder i underkæben var for hårdt i den ene side.

Nævnet lagde desuden vægt på, at den kliniske tandtekniker fremstillede både over- og underprotese, uden at hun havde anmodet en tandlæge om at slibe på de naturlige tænder i underkæben, inden proteserne blev fremstillet. Desuden var overprotesen fremstillet med en gane, der kun var 0,5 mm tyk. Dette var en medvirkende årsag til bruddene af overprotesen, men den var så spinkelt udformet, at der med stor sandsynlighed før eller senere ville opstå brud, selv om sammenbiddet havde været i orden.

Yderligere oplysninger kan fås hos tandlæge Bjarne Frese, tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage