Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klager over beskadigelse af urinledere

20. apr 2004

NYHEDSBREV NR. 2/04

Patientklagenævnet udgiver i maj måned 2004 Årsberetning 2003, Afgørelser og praksis, som indeholder et kapitel om klager overbeskadigelse af urinledere. Årsberetningen vil blive lagt på nævnets hjemmeside www.pkn.dk under ”nyhedsbreve og publikationer” i slutningen af maj 2004. Dette nyhedsbrev er udarbejdet på baggrund af dette kapitel.

Baggrund

Nyrernes funktion er bl.a. at producere urin, der udskilles i nyrebækkenerne. Urinledernes funktion er at lede urinen fra nyrebækkenerne til urinblæren.

Ved beskadigelse af en urinleder i form af afklemning er der ikke længere passage fra nyrebækkenet til urinblæren, og urinen hober sig op mellem nyren og afklemningen. Nyrernes urinproduktion vil efter et stykke tid standse på grund af trykket fra det opstemmede urin, og på lang sigt kan afklemningen medføre, at nyren går til grunde.

Muligheden for en beskadigelse af urinlederne hos kvinder hænger bl.a. sammen med deres forløb fra nyren ned til blæren og under dette forløb deres nære anatomiske relation til livmoderen, idet urinlederne passerer ca. én cm ved siden af livmoderhalsen. Ved f. eks. kejsersnit laves et tværsnit i livmoderhalsen, og hvis det bløder fra kanten af såret, kan man risikere at sætte sting omkring urinlederen. Det samme kan ske i forbindelse med operativ fjernelse af livmoderen.

Patientklagenævnets afgørelser viser, at det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard, at den opererende læge er opmærksom på urinledernes forløb fra nyre til urinblære og sikrer sig urinledernes frie løb.

Klager over afklemning af urinlederen

Nedenfor er refereret to afgørelser, som belyser Patientklagenævnets praksis i forbindelse med klager over afklemning af en urinleder. I de to sager fandt Patientklagenævnet grundlag for kritik, idet læsionen er sket under forhold, hvor der ikke er taget hensyn til den kendte nære anatomiske relation mellem operationsområdet og urinlederen (eksempelvis i tilfælde, hvor der er en stor udrift i livmoderen ved et kejsersnit, eller når æggestokken er fikseret til bagerste bugvæg, hvor urinlederen passerer på sin vej fra nyren til blæren).

Nævnets praksis viser, at lægelovens § 6 om omhu og samvittighedsfuldhed betyder, at en operatør skal udvise den ekstra omhu, som en operation under vanskelige omstændigheder kræver. Det er således nævnets opfattelse, at der skal udvises den større agtpågivenhed, som en usædvanlig situation kræver.

Klage over sammensyning af urinlederen i forbindelse med kejsersnit (0230706A)

En 28-årig kvinde var førstegangsfødende og gravid i uge 36, da hun fik foretaget akut kejsersnit af en overlæge på gynækologisk afdeling. Efter indgrebet var der en del blødning fra det venstre hjørne af operationssåret i livmoderen, hvor der var en lidt dybere rift. Overlægen foretog en ekstra gennemstikning af livmodervævet det pågældende sted, og han foretog en underbinding af et større blødende kar.

Der blev klaget over, at patientens urinleder blev syet sammen i forbindelse med kejsersnittet.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlægen, idet han under kejsersnittet ikke sikrede sig urinlederens frie løb.

Det fremgik af journalen, at patienten fik foretaget et kejsersnit af overlægen. Bughinden blev opklippet, og blæren blev skubbet ned. Der blev med noget besvær taget en levende og velskabt dreng op, og navlestrengen blev klippet. Det fremgik endvidere af journalnotatet, at livmoderen blev syet i to lag, at der var en lidt dybere udrift ned i venstre side, hvor overlægen satte en ekstra gennemstikning, og at et større blødende kar blev underbundet. Af journalnotatet fremgik det, at bughinden og huden blev syet, at der under operationen havde været et blodtab på omkring 1200 ml, og at der var klar urin i kateterslangen.

Det var nævnets opfattelse, at det på baggrund af efterforløbet måtte betragtes som overvejende sandsynligt, at den efter operationen påviste forsnævring af venstre urinleder måtte være forårsaget af en tråd, der blev sat i forbindelse med kejsersnittet. Det var således nævnets opfattelse, at overlægen ved syning af den lidt dybere udrift ned i venstre side af livmoderen burde have sikret sig urinlederens frie løb – om nødvendigt ved at frilægge den.

Klage over beskadigelse af urinleder i forbindelse med en operation (0342508B)

En 29-årig kvinde blev den 23. oktober 2001 indlagt på sygehus A med henblik på fjernelse af en cyste i højre æggestok. Operationen blev foretaget den følgende dag af sygehuslæge A. Operationen var planlagt udført via en kikkert, men da dette ikke lod sig gøre, blev der foretaget åbning af bughulen. Det meste af højre æggestok, hvorpå der sad en cyste, blev fjernet. Fjernelsen var besværliggjort af, at cysten var sammenvokset med den bagerste bugvæg.

De følgende dage klagede patienten over smerter, hvorfor sygehuslæge B den 27. oktober 2001 foretog en klinisk undersøgelse og en ultralydsundersøgelse af patienten, og sygehuslæge B vurderede, at det drejede sig om forstoppelse, som blev behandlet med afføringsmiddel. Smerterne blev behandlet med morfin. Da smerterne den 29. oktober 2001 var svundet, blev patienten udskrevet.

Patienten blev genindlagt den 31. oktober 2001 på grund af svære smerter i højre flanke. Der blev foranstaltet ultralydsscanning og efterfølgende røntgenundersøgelse med kontraststof af nyren, og det blev herved konstateret, at der formentlig var hindret afløb fra højre nyre. Patienten blev akut overflyttet til sygehus B, hvor man konstaterede, at højre urinleder var afklemt med to syninger. Det sammensyede stykke blev fjernet, og de normale ender af urinlederen blev atter syet sammen, og der blev indlagt dræn.

Den 2. november 2001 blev patienten tilbageflyttet til sygehus A. Efterforløbet var her kompliceret med blandt andet infektion og psykiske problemer. Den 23. november 2002 blev patienten udskrevet, og hun var ved udskrivelsen i antibiotisk behandling på grund af sårinfektion.

Der blev blandt andet klaget over, at lægerne den 24. oktober 2001 ikke udførte operationen korrekt, idet patientens urinleder blev beskadiget, så den ene nyre blev sat ud af funktion.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere sygehuslæge A, idet han burde havde klarlagt urinlederens forløb og dermed sikret, at urinlederen var fri af de anlagte gennemstikninger.

Af operationsbeskrivelsen fremgik det, at sygehuslæge A først forsøgte at gennemføre operationen som en kikkertoperation, men da indgrebet var vanskeligt på grund af sammenvoksninger, og da den højre æggestok med cysten var loddet ned til bagerste bugvæg af sammenvoksninger og derfor ikke kunne mobiliseres, måtte han ændre operationen til en åben operation gennem bugvæggen. Af samme journalnotat fremgik det, at stort set hele højre æggestok var omdannet til en cyste indeholdende gammelt chokoladelignende blod (chokoladecyste), der var loddet ned mod bagerste bugvæg, at sygehuslæge A med noget besvær fik fjernet hele cysten, og at der kom nogen blødning undervejs, som blev standset ved et par syninger. Der blev ikke efterladt meget væv fra æggestokken, og æggelederen var normal. Efter at have sikret, at blødningen var standset, blev operationssåret lukket.

Nævnet oplyste, at der anatomisk er en nær relation mellem æggestokkenes stilk og urinlederne, og når æggestokken er fikseret til bagerste bugvæg er der en nærliggende mulighed for, at urinlederen befinder sig lige under æggestokken.

Det var nævnets opfattelse, at i tilfælde, hvor der sættes blødningsstandsende gennemstikninger i ovenfor nævnte område, er det nødvendigt at sikre sig, at man er i god afstand af urinlederen.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Sofia Anna Freuchen, tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage