Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER I FORBINDELSE MED TRYKSÅR

28. nov 2007

NYHEDSBREV NR. 7/07

Patientklagenævnet har truffet afgørelse i flere sager, hvor der er klaget over, at en patient har pådraget sig tryksår under indlæggelse på et sygehus. I dette nyhedsbrev redegøres for nævnets praksis i disse sager, og der refereres to konkrete afgørelser.

Indledning
Tryksår (decubitus) eller liggesår, er sår, som er fremkaldt ved langvarigt tryk mod huden hos bl.a. sengeliggende, især gamle og svækkede personer. Tryksår opstår på grund af utilstrækkelig blodforsyning til huden og underhuden, hvilket medfører, at vævet går til grunde. Hos immobile patienter (fast sengeliggende patienter) kan tryksår opstå meget hurtigt, grundet dårlig blodcirkulation. God hudpleje, hyppige lejringsforandringer, aflastning af det tryktruede område og evt. lejring på trykaflastende madras er derfor vigtigt for en patient, der har et nedsat funktionsniveau. Tryksår kan ofte forlænge indlæggelsestiden og forringe eller udsætte genoptræningen.

Generelt om forebyggelse af tryksår hos immobile patienter
Nævnet har i flere afgørelser givet udtryk for, at det er under normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at observere for tryksår hos patienter, der er immobile. Der skal i den forbindelse rettes særlig opmærksomhed mod patienter, der er nyopererede, ældre og immobile. Tilstedeværelsen af én eller flere faktorer, herunder høj alder, akut indlæggelse og dårligt kredsløb, kan øge risikoen for udvikling af tryksår, og denne type patienter skal derfor være under skærpet observation.

Nævnet har videre anført som sin opfattelse, at der findes mange måder (forskellige scores), hvorpå plejepersonalet kan vurdere, om en patient er truet af tryksår, og det er derfor relevant at benytte en af disse. Det vigtigste er dog det kliniske blik og det faglige skøn.

Endvidere er det nævnets opfattelse, at et vigtigt princip i forebyggelsen af tryksår er at øge den trykfordelende overflade. Det sker mest effektivt ved anvendelse af særlige trykaflastende madrasser. Indtil en sådan madras er anskaffet, er det nævnets opfattelse, at det er almindelig anerkendt faglig standard, at plejepersonalet hos en svært immobil patient foretager lejringsændring hver anden time døgnet rundt, samt noterer dette i sygeplejejournalen eller eventuelt på et særligt skema, som er indrettet hertil.

Endelig har nævnet anført, at risikoen for tryk på hælene relevant kan formindskes ved, at hælene gøres fri af underlaget og dermed trykaflastes helt. Såkaldte ”tagrender” (skumgummirør) er særligt anvendelige hertil.

Særligt vedrørende patienter med hoftebrud
Det er som ovenfor beskrevet nævnets opfattelse, at tryksår primært forebygges ved trykaflastning. Det har vist sig, at forekomsten af tryksår på halebenet og hæle kan nedsættes eller helt forebygges, hvis patienter med hoftebrud anbringes på trykaflastende underlag ved indlæggelsen.

Nævnet har i sager vedrørende patienter med hoftebrud vurderet, at det er almindeligt anerkendt faglig standard ved behandling, pleje og genoptræning af en patient med hoftebrud at placere patienten på et trykaflastende underlag straks ved indlæggelsen.

Konkrete afgørelser

Klage over liggesår i forbindelse med hofteoperation (0656915A)
En 93 -årig kvinde blev opereret for brud på lårbenshalsen.

Efter operationen fik patienten et tryksår på venstre hæl og ankelkno, hvorefter hun blev lagt på en trykaflastende luftmadras. Senere fik hun en speciel trykaflastende madras, og man forsøgte at skabe en bedre blodgennemstrømning i benet ved en operation.

Det blev imidlertid nødvendigt at fjerne den indlagte karprotese. Senere var der indikation for amputation af benet, men patienten ønskede ikke dette. Hun afgik ved døden.

Der blev bl.a. klaget over, at patienten ikke modtog en tilstrækkelig pleje


Nævnet fandt grundlag for at kritisere afdelingssygeplejersken for behandlingen af patienten.

Nævnet lagde herved lagt vægt på, at patienten burde havde været lagt på en trykaflastende madras allerede ved indlæggelsen, da dette anbefales ved alle patienter med hoftebrud.

Nævnet lagde særligt vægt på patientens høje alder, at det var kendt, at hun havde reduceret blodgennemstrømning i benene, og at hun af hjemmesygeplejersken var i behandling for et ankelsår.

Klage over at en patient udviklede tryksår under indlæggelse (0760504A)
En 47-årig mand, som efter en ulykke var lammet i både arme og ben, blev indlagt akut på mistanke om blodinfektion (rosen) i højre fod. En sygeplejerske anbragte ham på en trykaflastende madras af mærket ”Nimbus”, da patienten oplyste, at han havde let ved at få tryksår. Sygeplejersken udførte ikke en egentlig scoring af tryksårsrisiko.

Tre dage efter indlæggelsen blev det opdaget, at patienten havde store vabler under begge hæle.

Patienten blev herefter løbende anbefalet at mobilisere sig, ligesom han blev anbefalet at ændre stilling i sengen til aflastning. Hans fødder var placeret højt ifølge aftalen med lægen. Herudover havde fysioterapeuten udleveret nogle skråpuder, så hælene kunne være frie, uden at der kom øget tryk på underbenene.

Der blev klaget over, at patienten under indlæggelsen udviklede tryksår på begge hæle og fik store vabler.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de involverede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, idet nævnet lagde vægt på, at patienten blev lejret på en særlig madras allerede ved indlæggelsen, og at den omstændighed, at han alligevel udviklede tryksår på hælene, var en hændelig komplikation.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at patienten blev observeret tæt, samt løbende var under lægelig kontrol, og at de involverede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter reagerede relevant, da det kunne konstateres, at patienten havde fået vabler på begge hæle.

Yderligere lagde nævnet vægt på, at patienten spiste og drak tilstrækkeligt, at patienten blev
opfordret til at blive mobiliseret, og at patientens lejring blev vurderet af en fysioterapeut.


Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Metta Detlefsen, på tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage