Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER MANGLENDE OPFØLGNING PÅ PRØVESVAR EFTER PATIENTENS UDSKRIVELSE

10. okt 2007

NYHEDSBREV NR. 4/07

Patientklagenævnet har i maj 2007 afgjort en sag, hvor der blev klaget over, at der efter patientens udskrivelse ikke blev fulgt op på resultatet af en røntgenundersøgelse, som viste suspekte forandringer.

Baggrund
Patientklagenævnet kan oplyse, at det er hyppigt forekommende, at vagthavende læger på de kliniske afdelinger foretager en foreløbig bedømmelse af røntgenbilleder. Disse læger er efter autorisationslovens § 17 (tidligere lægelovens § 6) ansvarlige for de kliniske beslutninger, der træffes på denne baggrund. Røntgenbillederne vurderes efterfølgende af lægerne på røntgenafdelingerne. Hvis den endelige bedømmelse af røntgenbillederne fra røntgenafdeling afviger fra den foreløbige bedømmelse, som klinikerne har foretaget, er det klinikernes ansvar at følge op på. dette.

Det er endvidere den ledende overlægens ansvar at sikre, at der er retningslinier for opfølgning af prøvesvar, herunder opfølgning af svar på prøver fra udskrevne patienter.

Nævnet kan endvidere oplyse, at retningslinier for opfølgning af prøvesvar, herunder opfølgning af svar på prøver fra udskrevne patienter, kan sikres ved, at den læge, der får forelagt et prøvesvar til gennemsyn, signerer og daterer originalsvaret.

Konkret afgørelse
Patientklagenævnet tilkendegav i afgørelsen, at den overlæge, der udfærdigede epikrisen, burde have fulgt op på en røntgenundersøgelse, idet overlægen i forbindelse med sin udfærdigelse af epikrisen undlod at sikre sig, at den skriftlige røntgenbeskrivelse blev fremskaffet og omtalt i epikrisen. Dette på trods af, at overlægen inden udskrivelsen beskrev i journalen, at røntgenbilledet ikke var normalt.

Patientklagenævnet tilkendegav desuden, at det er hensigtsmæssigt, at den læge, der får forelagt undersøgelsesresultater til gennemsyn, signerer og daterer originalsvarene, og at der stilles krav herom i proceduren for opfølgning af undersøgelsesresultater i tilfælde, hvor patienterne er udskrevet.

Klage over manglende opfølgning på røntgenundersøgelse (0762012A)
En 62-årig kvinde blev den 21. juni 2004 indlagt akut på medicinsk afdeling, hvor der blev indledt antibiotisk behandling af urinvejsinfektion. Ved lytteundersøgelse af lungerne blev der fundet unormale forhold, hvorfor der den 25. juni 2004 blev foretaget en røntgenundersøgelse af brystkassen. Lørdag den 26. juni 2004 blev røntgenbillederne set af overlæge A, som vurderede, at de fundne forandringer ikke gav anledning til en ændret behandling. Den 27. juni 2004 blev patienten udskrevet af overlæge B. Overlæge A udfærdigede en epikrise vedrørende indlæggelsen.

Mandag den 28. juni 2004 blev røntgenbillederne beskrevet af en radiolog, som anbefalede yderligere udredning med CT-scanning af brystkassen og maven. Røntgenbeskrivelsen blev samme dag fremsendt til den medicinske afdeling.

I september 2004 blev patienten igen indlagt, og de foretagne undersøgelser viste, at hun havde lungecancer med metastaser.

Der blev klaget over, at flere læger på røntgenbillederne overså tydelige tegn på lungekræft i højre lunge i forbindelse med indlæggelsen i juni 2004.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlæge A i forbindelse med opfølgning på røntgenundersøgelsen den 25. juni 2004, idet overlægen i forbindelse med sin udfærdigelse af epikrisen undlod at sikre sig, at den skriftlige røntgenbeskrivelse blev fremskaffet og beskrevet.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlæge B, idet den endelige røntgenbeskrivelse først forelå efter hans udskrivelse af patienten, hvorfor han havde grund til at forvente, at den endelige beskrivelse i henhold til afdelingens procedure ville blive forelagt den læge, der skrev epikrisen.

Nævnet fandt herudover ikke grundlag for kritik af den ledende overlæge fra medicinsk afdeling for hans udfærdigelse af procedure vedrørende opfølgning på undersøgelses-resultater. Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis der i proceduren blev stillet krav om, at den læge, der fik forelagt svaret til gennemsyn, signerede og daterede originalsvaret.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Line Bonnesen på telefon 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage