Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE I FORBINDELSE MED FORHALING AF LÆGEERKLÆRING

26. okt 2006

NYHEDSBREV NR. 5/06

Patientklagenævnet har i juni måned 2006 afgjort en sag vedr. forhaling af en lægeerklæring.

Baggrund
En læge er forpligtet til på begæring af en offentlig myndighed at udfærdige en lægeerklæring vedrørende en af lægens patienter til brug for myndighedens vurdering af, om og i givet fald i hvilket omfang den pågældende er berettiget til pension eller anden offentlig hjælp, jf. lægelovens § 8, stk. 3.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 18. maj 2000, at der ikke i reglerne er fastsat nogen egentlig tidsfrist for udfærdigelse af lægeerklæringer til offentlige myndigheder. I den generelle bestemmelse i bekendtgørelsens § 7 står blot, at lægens erklæring ikke må unødigt forhales efter stedfunden undersøgelse. Det er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ikke acceptabelt, at offentlige myndigheder og ikke mindst patienterne skal vente unødigt længe på de lægelige oplysninger, som skal indgå i beslutningsgrundlaget vedrørende deres ansøgninger om offentlige ydelser, som det i nogen tilfælde sker.

Det fremgår endvidere, at lægens erklæring bør fremsendes til den offentlige myndighed snarest belejligt og senest 8 uger efter, at lægen har modtaget anmodningen.

Såfremt det ikke kan lade sig gøre, bør lægen snarest muligt gøre den rekvirerende myndighed opmærksom herpå med angivelse af, hvornår erklæringen kan forventes fremsendt, således at myndigheden kan vurdere, om man ønsker at afvente erklæringen, eller om man fx vil søge oplysningerne indhentet andetsteds fra eller revidere omfanget af anmodningen.

Skyldes forsinkelsen, at lægen ikke inden for denne frist kan fremskaffe de fornødne oplysninger til at udfærdige en fyldestgørende erklæring, må lægen anmode myndigheden om at tage stilling til, om man ønsker en erklæring på det foreliggende grundlag med de forbehold, det indebærer, eller om myndigheden er indstillet på at afvente, at mere fyldestgørende oplysninger foreligger.

Konkret afgørelse
Nedenstående afgørelse viser, at lægen burde have gjort kommunen opmærksom på, at hun på grund af problemer med edb-systemet ikke havde mulighed for på et tidligere tidspunkt at udfærdige erklæringen.

Klage over at den praktiserende læge forhalede udfærdigelsen af en lægeerklæring (0656510A)
En 37-årig kvindes praktiserende læge blev i starten af september 2004 af kommunen anmodet om at udfærdige en lægeerklæring til brug for patientens pensionssag.

Den 7. december 2004 blev der udfærdiget den ønskede lægeerklæring, hvori det blev vurderet, at patienten havde behov for bistand til håndledsstøtter.

Den 7. januar 2005 udfærdigede lægen en supplerende lægeerklæring til kommunen, hvori hun omtalte, at patienten led af fibromyalgi, at hun var familiært disponeret for sukkersyge, at hun havde hypermobile led, samt at hun var overvægtig.

Der blev blandt klaget over, at lægen forhalede udfærdigelsen af en lægeerklæring til brug for en pensionssag, idet lægen i september 2004 blev anmodet om at udfærdige en erklæring, men at denne først blev udfærdiget den 7. januar 2005 efter at kommunens sagsbehandler havde rykket mange gange.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen.

Det var således nævnets opfattelse, at lægen forhalede afgivelsen af en lægeerklæring, idet der gik 4 måneder fra kommunens anmodning, til erklæringen blev udfærdiget. Nævnet lagde herved vægt på at, lægen lå inde med de nødvendige oplysninger, således at hun ikke skulle foretage undersøgelser af patienten. Videre lagde nævnet vægt på, at kommunen rykkede for at få den ønskede erklæring, samt at lægen ikke meddelte til kommunen, at hun på grund af problemer med edb-systemet ikke havde mulighed for på et tidligere tidspunkt at udfærdige erklæringen.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Carina Bock, på tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage