Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE OVER TILBAGEHOLDELSE AF PATIENT VED AT HOLDE I DØRHÅNDTAG UDEFRA

3. jul 2006

NYHEDSBREV NR. 4/06

Patientklagenævnet har i juni 2006 afgjort en sag, hvor der var klaget over, at en patient havde været tilbageholdt på sin stue ved, at dørhåndtaget blev holdt udefra i mindst ½ time.

Baggrund
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er ankeinstans i forhold til de lokale psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende klager over tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, personlige alarm- og pejlesystemer, særlige dørlåse samt beskyttelsesfiksering og endelig over aflåsning af patientstuer på Sikringsanstalten under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland, jf. § 38 i lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien samt senere ændringer.

Psykiatriloven regulerer anvendelsen af frihedsberøvelse, tvangsbehandling og fiksering (tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og fysisk magtanvendelse) på psykiatriske afdelinger. Desuden aflåsning af patientstuer på Sikringsanstalten under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland.

Psykiatrilovens opregning af hovedformerne for tvangsindgreb kan ikke principielt antages at udelukke, at der efter omstændighederne kan anvendes andre former for indgreb og restriktioner, der er mindre vidtgående end de i loven udtrykkeligt opregnede. Det antages, at de retlige grænser for foretagelsen af sådanne foranstaltninger må fastlægges ud fra anstaltsmæssige synspunkter om, hvad hensynet til ro, orden og sikkerhed tilsiger, eller eventuelt ud fra nødrets- eller nødværgebetragtninger. Klager over magtanvendelse, der ikke er omfattet af psykiatrilovens bestemmelser, kan påklages til sygehusmyndigheden og den endelige bedømmelse af magtanvendelsens lovlighed henhører under domstolene.

Det er vanskeligt præcist at angive den nærmere rækkevidde af sådanne anstaltsmæssige synspunkter og hvilke forhold, der kan reguleres i medfør heraf. Som centrale krav kan generelt opstilles, at indgrebene skal være sagligt begrundede, ligesom det må kræves, at de foretages under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Eksempler på mindre vidtgående indgreb og restriktioner, der undertiden kan være behov for at anvende på psykiatriske afdelinger, kan være søgning efter og inddragelse af alkohol, knive, lightere mv.

Hvorvidt de enkelte indgreb og restriktioner, som ikke er omfattet af psykiatriloven, lovligt kan foretages, må bero på en konkret vurdering, ligesom det må vurderes, om grundlaget skal søges i anstaltsanordningen eller eventuelt i nødrets- eller nødværgebetragtninger.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har tidligere taget stilling til, at tvangsafklædning ikke var omfattet af psykiatrilovens regler om tvangsindgreb.

Konkret afgørelse
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn tilkendegav i følgende sag, at tilbageholdelse af en patient på dennes stue ved at holde dørhåndtaget udefra ikke er hjemlet i psykiatriloven, og at de lokale patientklagenævn og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn derfor ikke kan tage stilling til klager over et sådant indgreb.

Klage over at patienten blev tilbageholdt på sin stue, ved at dørhåndtaget blev holdt udefra (0658610A)
En 28-årig mand blev i forbindelse med en tvangsmedicinering ført til sin stue og tilbageholdt der ved at dørhåndtaget til stuen blev holdt udefra i ½ time.

Patienten klagede til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn over, at han var blevet tilbageholdt på sin stue.

Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn fandt, at patienten havde været ulovligt tilbageholdt. Nævnet lagde herved vægt på, at patienten med lukket dør blev tvangsmæssigt tilbageholdt på sin stue i et ikke ubetydeligt tidsrum (mindst en halv time), uden at der var et personalemedlem til stede på stuen. Denne væsentlige indskrænkning af bevægelsesfrihed og ophævelse af fællesskabet måtte vurderes som et tvangsmæssigt indgreb, som nævnet fandt, var lige så vidtgående som de tvangsmæssige indgreb, der er udtrykkeligt opregnede i psykiatriloven. Uden lovhjemmel måtte anvendelse af et sådant indgreb derfor anses som ulovligt.

Overlægen påklagede afgørelsen fra Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ophævede afgørelsen fra Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn, da nævnet fandt, at klagen faldt uden for den kompetence, der er henlagt til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn var af den opfattelse, at indgreb som tilbageholdelse på en stue ved at holde dørhåndtaget udefra ikke er reguleret af psykiatrilovens bestemmelser om anvendelse af fysisk magt. Nævnet fandt endvidere, at indgrebet ikke er reguleret af de øvrige bestemmelser i psykiatriloven.

Nævnet oplyste, at den endelige bedømmelse af magtanvendelsens lovlighed henhører under domstolene.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig, cand. jur. Lene Paikjær Jensen på tlf. nr. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage