Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER FRA INDSATTE I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE

1. sep 1998

NYHEDSBREV NR. 9/98

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har i 1998 indtil dato afgjort 12 sager vedrørende klager fra indsatte i fængsler og arresthuse.
   I 1997 afgjorde nævnet 23 sager og i 1996 18 sager. Sagerne fra 1998 kan inddeles i følgende kategorier:

  • nedtrapning af brug af afhængighedsskabende medicin (3 sager)
  • afslag på medicin, akut lægetilsyn samt lænestol i forbindelse med lændesmerter (4 sager)
  • utilstrækkelig behandling af sukkersyge (1 sag)
  • utilstrækkelig fjernelse af tråde (1 sag)
  • afslag på tildeling af ekstra håndklæder i forbindelse med forkølelsessår på kønsorganerne (1 sag)
  • utilstrækkelig behandling af kronisk betændt slimsæk på albuen (2 sager)

I det følgende refereres enkelte konkrete sager fra nogle af ovenstående katogorier.

Nedtrapning af brug af afhængighedsskabende medicin
En 37-årig mand henvendte sig til arresthuslægen, idet patienten ønskede at blive behandlet med Contalgin, Valium samt 1 Nitrazepam til natten. Som begrundelse herfor angav patienten, at han var vant til at tage dette på grund af rygsmerter efter brud på rygsøjlen 3 – 4 måneder tidligere, dårlige nerver samt søvnbesvær.
   Lægen oplyste til sagen, at patienten ved konsultationen fremførte talrige smerteklager fra hele kroppen, og at han fandt, at der var et udtalt misforhold mellem patientens klager og hans upåvirkede fremtoning i øvrigt. Lægen henvendte sig derfor – med patientens accept – til egen læge, som oplyste, at patienten var medicinmisbruger og næppe havde behov for stærk smertestillende medicin.
   Lægen ordinerede herefter en 7 dages Metadon-nedtrapning af den smertestillende medicin (Contalgin) samt Oxapax på grund af misbruget med beroligende medicin (Valium og Nitrazepam). Efter aftrapning ordinerede lægen smertebehandling med Voltaren suppleret med Pinex.

Patientklagenævnet fandt, at lægen sikrede en relevant sygehistorie, herunder at egen læge havde oplyst, at patienten havde et kendt misbrugsproblem.
   Videre fandt Patientklagenævnet, at lægen korrekt aftrappede patientens brug af stærk smertestillende medicin (Contalgin) over 7 dage og sikrede, at patienten efterfølgende fik en anden relevant smertebehandling.
   Patientklagenævnet fandt endelig, at lægen korrekt søgte at mindske patientens brug af beroligende medicin (Valium og Nitrazepam) ved i stedet at ordinere Oxapax.
   Patientklagenævnet fandt sammenfattende, at lægen havde udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af patienten.
   Afslutningsvis oplyste Patientklagenævnet, at både Contalgin (morfin), Valium (anxiolytikum af benzodiazepingruppen) og Nitrazepam (hypnotikum af benzodiazepingruppen) er omfattet af bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 184 af 12. december 1995 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

 Afslag på medicin, akut lægetilsyn samt lænestol i forbindelse med lændesmerter
I en anden sag henvendte en 28-årig mand sig i fængselslægens konsultation på grund af hyppige små vandladninger og lændesmerter. Han havde tillige fornemmelse af, at han ikke kunne tømme blæren. Lægen var ikke i konsultationen, men blev kontaktet telefonisk af sygeplejersken.
   Patienten havde samme måned inden for en uge henvendt sig 3 gange hos lægen på grund af lændesmerter og blod i urinen. Der blev foretaget urindyrkning samt såkaldt stixundersøgelse for proteiner, blod og sukkerstoffer. Samtlige undersøgelser viste normale forhold.
   Lægen blev i telefonen oplyst om sygehistorien, herunder at de tidligere udtagne blodprøver, til vurdering af blandt andet nyrefunktionen, var normale. På denne baggrund vurderede lægen, at der ikke var behov for akut tilsyn. Såfremt tilstanden blev forværret, tilrådede lægen dog, at en anden af fængselslægerne eller eventuelt en vagtlæge blev tilkaldt, idet han selv var forhindret i at give møde.

Patientklagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at kritisere, at lægen ikke foranledigede akut lægetilsyn, idet der i den forudgående periode var foretaget relevante blod- og urinprøver set i forhold til patientens symptomer. Disse undersøgelser var alle normale, og de aktuelle symptomer var ikke væsentlig anderledes end tidligere.
   Videre var det Patientklagenævnets vurdering, at lægen korrekt instruerede fængselspersonalet i, at der skulle tilkaldes en anden læge, hvis symptomerne forværredes.


 Til top

   
<< Tilbage