Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER OVER OPERATION FOR DISCUSPROLAPS PÅ FORKERT NIVEAU

1. feb 2003

NYHEDSBREV NR. 2/03

Patientklagenævnet har i sin Årsberetning 2002, Afgørelser og praksis, som findes på nævnets hjemmeside www.pkn.dk, et kapitel, som omhandler nævnets praksis vedr. klager over operation for discusprolaps på forkert niveau. Dette nyhedsbrev er et uddrag heraf.

Der redegøres for 2 afgørelser vedrørende operation for lændediscusprolaps, hvor det efter-følgende viste sig, at operationen blev foretaget på et andet niveau eller anden side end det, der var tilstræbt. Sagerne viser, at nævnet ikke finder grundlag for kritik af operationen, såfremt operatøren har anvendt en almindelig anerkendt metode og i øvrigt ikke burde have fået mistanke om at være gået ind på et utilsigtet niveau.

I den ene sag, hvor nævnet ikke fandt grundlag for kritik af operatøren, blev der lagt vægt på, at operationsniveauet var fastlagt efter normal praksis ved at tælle antallet af hvirvelbuer fra korsbenet. Der blev yderligere lagt vægt på, at der under operationen ikke blev fundet forhold, der kunne mistænkte, at operationen blev foretaget på det forkerte niveau.

I den anden sag, hvor nævnet fandt grundlag for kritik af operatøren, blev der lagt vægt på, at der var opereret på den forkerte side af lænderygsøjlen uden fund af prolaps, at de anatomiske forhold ikke gav mulighed for at forveksle siden, og at indgrebet i øvrigt var i modstrid med patientens symptomer og operationsproceduren.

Klage over operation for discusprolaps på 3. lændehvirvel og ikke som planlagt på 4. lændehvirvel (0017622A)

En 44-årig kvinde blev indlagt på et sygehus, da hun i et halvt år havde haft vedvarende lændesmerter med udstråling til ydersiden af højre ben. Den objektive undersøgelse og røntgenbilleder tydede på kompression af 5. lumbalnerverod på højre side, og det blev besluttet at operere.

Forløbet efter operationen var fredeligt, og smerterne forsvandt stor set. Patienten genoptog sit arbejde, men de efterfølgende år havde hun fortsat lændesmerter med udstråling ned i højre ben, ligesom hun havde kort gangdistance. Ved CT-scanning 6 år efter operationen blev det konstateret, at patienten var blevet opereret på 3. lændehvirvel og ikke som planlagt på 4. lændehvirvel.

Der blev klaget over, at patienten var blevet opereret for diskusprolaps på 3. lændehvirvel og ikke som planlagt på 4. lændehvirvel.

Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik.

Nævnet lagde vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgik, at den nerverod, som lægen havde anset for at være 5. rod, givetvis havde været klemt. Den diskus, som lægen havde anset for at være 4. lændehvirvel, frembulede ganske let, og at der blev udtømt sparsomme mængde degeneret diskusvæv.

Nævnet bemærkede i den forbindelse, at metoden ikke med sikkerhed kan udelukke, at der bliver opereret på en forkert bruskskive.

På baggrund af disse omstændigheder fandt nævnet, at den opererende læge havde udført operationen i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.


Nævnet oplyste, at lænderygsøjlen normalt består af 5. lændehvirvler. Der er 5 bruskskiver, hvoraf den 5. ligger imellem den 5. lændehvirvel og korsbenet. Fra hver lændehvirvel går der en hvirvelbue bagom rygmarvskanalen og midt på hvirvelbuen bagtil sidder torntappen. Den 5. hvirvelbue sidder ud for den 5. bruskskive, hvorfor man bruger denne som kendingsmærke og derfra tæller opad, til man når den rette hvirvelbue.

Nævnet oplyste endvidere, at selv om disse (og andre) ovennævnte kendingsmærker altid anvendes til sikring af det korrekte operationsniveau, er det ikke muligt at undgå, at der af og til vil blive opereret på det forkerte niveau. Hvirvelbuerne kan være mere eller mindre tydelige, og der kan være anatomiske variationer i hvirvelsøjlens struktur, der gør, at man ikke altid får identificeret den korrekte hvirvelbue. Selvom der anvendes røntgengennemlysning under operationen, er det stadig ikke muligt at undgå, at der af og til vil blive opereret på den forkerte hvirvelbue og dermed bruskskive.

• Klage over operation på den forkerte side af lænderygsøjlen (0123522B)

En 49-årig kvinde blev på grund af akutte lænde- og rygsmerter med udstråling til højre ben og lammelse af muskler i højre fod indlagt på sygehus med henblik på operation for diskusprolaps. På røntgenafdelingen fandt man, at en akut CT-scanning viste en bred udbuling (protusion) med relativt dårlige pladsforhold, men ikke egentlig prolaps mellem 3. og 4. og mellem 4. og 5. lændehvirvel. En læge fandt dog grundlag for operation for en mindre prolaps, og patienten blev opereret på venstre side af lændehvirvelsøjlen. Hun havde dog efter operationen uændrede symptomer, og et røntgenbillede viste, at der var blevet opereret på den forkerte side. Patienten blev herefter reopereret.

Der blev klaget over, at patienten var blevet fejlopereret, idet hun blev opereret på venstre side i stedet for på højre.

Nævnet fandt grundlag for kritik af operatøren.

Nævnet lagde vægt på, at patienten havde højresidige symptomer, og at operation for en lille prolaps var berettiget ud fra det kliniske og billedmæssige grundlag.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ved operationen som operationsprocedure i journalen var anført frilægning af nerveroden ud for næstnederste diskus i højre side, men at der i selve beskrivelsen af operationen blev anført frilægning i venstre side uden fund af en prolaps.

Nævnet lagde endelig vægt på, at man ved en akut reoperation få dage senere fjernede en prolaps fra 4. højre lumbale diskus.

Det var nævnets vurdering, at der ikke på grund af de anatomiske forhold var mulighed for at forveksle siden.


Yderligere information kan fås hos fuldmægtig Henrik Kristensen og fuldmægtig Nina Schultz-Lorentzen på telefonnummer 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage