Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

VIDEREGIVELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER I FOR-BINDELSE MED ET AKTUELT BEHANDLINGSFORLØB

1. aug 2002

NYHEDSBREV NR. 8/02

I dette nyhedsbrev redegøres for regler og nævnets praksis vedrørende sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb, herunder videregivelse uden patientens samtykke.

Lov om patienters retsstilling
Reglerne om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger er indeholdt i lov om patienters retsstilling kapitel 5, §§ 23-32, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 655 af 14. september 1998 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv. samt i Sundhedsstyrelses vejledning nr. 161 om information og samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger.

Loven tager navnlig sigte på at regulere sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger i to situationer:

 • sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger til andre sundhedspersoner i forbindelse med behandling og
 • sundhedspersoners videregivelse af helbredsoplysninger til varetagelse af andre formål end behandling.


I sidstnævnte tilfælde kan det for eksempel dreje sig om videregivelse af helbredsoplysninger til en myndighed med henblik på, at denne kan oplyse og tage stilling i en sag, hvori en patient har ansøgt om en social ydelse.

Dette nyhedsbrev vedrører alene videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb.

Videregivelse i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb
Den altovervejende hovedregel er ifølge lov om patienters retsstilling § 24, stk. 1, at der skal foreligge et samtykke fra patienten til videregivelse af helbredsoplysninger til andre sundhedspersoner. Samtykket kan ifølge § 25, være såvel mundtligt som skriftligt, og det kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger, eller til den sundhedsperson, der modtager oplysninger. Samtykket skal indføres i patientjournalen.

Det fremgår af § 24, stk. 2, nr. 1, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger uden patientens samtykke:

 • når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb og
 • videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov.

I Sundhedsstyrelsens vejledning er det anført, at denne bestemmelse skal sikre en mere smidig kommunikation vedrørende den enkelte patient i det aktuelle behandlingsforløb. En patient vil i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb ofte forudsætte, at sundhedspersonen videregiver de helbredsoplysninger, der er nødvendige for behandlingen. Når patienten har givet samtykke til behandlingen, har patienten således givet samtykke til, at sundhedspersonen videregiver de oplysninger, der må skønnes nødvendige, for at andre sundhedspersoner kan foretage den videre behandling.

I medfør af § 24, stk. 2, nr. 1, er der for eksempel hjemmel til, at en praktiserende læge uden patientens konkrete samtykke kan videregive helbredsoplysninger til et sygehus eller en speciallæge, hvor den videre behandling skal ske. Endvidere vil der kunne videregives oplysninger fra en sundhedsperson til en anden sundhedsperson på tværs af afdelinger og sygehuse uden patientens samtykke, såfremt der tale om samme aktuelle behandlingsforløb.

Nenstående afgørelse illustrerer, at sundhedspersoner, der arbejder i fællesskab i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb, er berettiget til at videregive helbredsoplysninger til hinanden.

 • Klage over en psykologs videregivelse af helbredsoplysninger til fysioterapeuter og en læge på samme afdeling (0122430P)

  En mand kom til skade ved en trafikulykke og blev efter behandling på et sygehus henvist til videre behandling og genoptræning på et tværfagligt center for genoptræning. I forbindelse med behandlingen fandt der en tværfaglig konference sted, hvor psykologen underrettede de øvrige deltagere om patientens psykiske tilstand.

  Der blev klaget over, at psykologen uden patientens samtykke videregav oplysninger om patienten til nogle fysioterapeuter og en læge.

  Nævnet fandt, at psykologen ikke havde brudt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af oplysninger til de personer, der deltog ved den tværfaglige konference, idet psykologen i sit arbejde indgik i et internt samarbejde med de øvrige ansatte, hvor hun skulle bidrage til en helhedsvurdering og helhedsbehandling af patienten.

  Nævet fandt endvidere, at der ikke forelå brud på tavshedspligten, idet psykologen alene videregav generelle oplysninger om patienten, og da oplysningerne havde relevans for den videre behandling af patienten.

Det fremgår videre af vejledningen, at en sundhedsperson skal være opmærksom på, at der ved videregivelse af oplysninger i et aktuelt behandlingsforløb som hovedregel kun kan videregives helbredsoplysninger og ikke andre fortrolige oplysninger, medmindre disse har betydning for det aktuelle behandlingsforløb. Er der ikke tale om et samlet og kontinuerligt behandlingsforløb, skal patientens samtykke indhentes.

Det er ligeledes en forudsætning for fremsendelse af udskrivningsbrev fra sygehus til praktiserende læge, at den praktiserende læge skal fortsætte sygehusets behandling. Fremsendelse af udskrivningsbrev fra sygehus til praktiserende læge uden patientens samtykke må således i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af det pågældende behandlingsforløb.

Nednstående afgørelse belyser, at speciallæger ikke kan videregive oplysninger til patientens praktiserende læge, når den praktiserende læge ikke skal fortsætte en behandling.

 • klage over videregivelse af helbredsoplysninger fra speciallæge til egen læge (0230007A)

  En kvinde var blevet undersøgt på en fertilitetsklinik på grund af barnløshed. Efter behandlingens afslutning havde speciallægen fremsendt et brev til patientens egen læge, hvoraf det blandt andet fremgik, at behandlingen på klinikken var afsluttet.

  Der blev blandt andet klaget over, at speciallægen uden patientens samtykke videregav oplysninger om behandlingen på klinikken til patientens egen læge.

  Nævnet fandt, at speciallægen havde brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om patienten til dennes egen læge uden, at patienten forinden havde samtykket hertil, idet der ikke bestod et aktuelt behandlingsforløb, der skulle følges op eller fortsættes hos egen læge.

Patienten kan på ethvert tidspunkt i det aktuelle behandlingsforløb frabede sig, at oplysningerne bliver videregivet, jvf. lov om patienters retsstilling § 24, stk. 3. For at denne patientrettighed ikke bliver illusorisk, er det nødvendigt, at patienterne er fuldt informeret om adgangen til at frabede sig videregivelse af helbredsoplysninger. En sådan information kan enten ske mundtligt eller skriftligt, for eksempel i form af udlevering af en pjece eller lignende.

Det fremgår af vejledningen, at sundhedspersonen i situationer, hvor en patient har frabedt sig videregivelse af oplysninger, må vurdere, om det er muligt at gennemføre behandlingen uden de nødvendige oplysninger, og patienten skal informeres om konsekvenserne heraf.

Ydeligere information kan fås hos fuldmægtig Lene Paikjær Jensen og Nina Schultz-Lorentzen på telefonnummer 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage