Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klager over tandlægers brud på tavshedspligten

2. okt 2001

NYHEDSBREV NR. 6/01

Patientklagenævnet er i medfør af § 33 i lov om patienters retsstilling klagemyndighed i tilfælde, hvor en patient har formodning om, at en tandlæge har brudt sin tavshedspligt.

En tandlæge har - i lighed med alle andre autoriserede sundhedspersoner - tavshedspligt med hensyn til, hvad han erfarer i forbindelse med sin patientbehandling. Dette følger af § 23, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, hvor der står:

"En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger [...]."

Pligten til at iagttage tavshed bortfalder, i det omfang patienten giver samtykke til, at oplysninger må videregives.

Der findes desuden en række situationer, hvor oplysninger må videregives uden patientens samtykke. Således må en tandlæge videregive oplysninger uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb eller til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, tandlægen selv eller andre, jf. lovens § 24, stk. 2, nr. 1 og 2 og § 26, stk. 2, nr. 2. Ligeledes må oplysninger videregives uden patientens samtykke, når det følger af lov m.v., at oplysningen skal videregives i de tilfælde, hvor oplysningen er væsentlig for den modtagende myndigheds sagsbehandling, eller videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver, jf. lovens § 26, stk. 2, nr. 1 og 3.

Patientklagenævnet har i 4 sager taget stilling klager over tandlægers brud på tavshedspligten, hvor baggrunden for sagerne har været, at der bestod et økonomisk mellemværende mellem tandlægen og patienten. Nedenfor refereres 2 sager, der belyser dette emne.

Videregivelse af journaloplysninger til et inkassobureau
En 18-årig kvinde var angiveligt ved tre lejligheder udeblevet fra aftalte konsultationer hos sin praktiserende tandlæge. Tandlægen krævede i henhold til overenskomst med sygesikringen, at patienten skulle betale for disse udeblivelser. Da patienten nægtede at betale, idet hun hævdede, at hun havde meldt afbud, sendte tandlægen fordringen til et inkassobureau. Som dokumentation for sit krav sendte tandlægen endvidere oplysninger fra patientens journal til inkassobureauet.

Der blev klaget over, at tandlægen uden patientens samtykke sendte en kopi af hendes journal til et inkassobureau.

Patientklagenævnet fandt det ikke godtgjort, at tandlægen havde sendt en kopi af journalen i sin helhed til inkassobureauet. Nævnet fandt imidlertid, at tandlægen havde overtrådt sin tavshedspligt, idet det blev lagt til grund, at tandlægen havde sendt oplysninger om 2 behandlinger. Nævnet lagde herved vægt på, at tandlægen havde oplyst, at han til inkassobureauet havde sendt en kopi af journalens forside med persondata, oplysning i telegramstil om 2 behandlinger og 3 på hinanden følgende udeblivelser. Det var nævnets opfattelse, at oplysning om de 2 behandlinger rakte ud over, hvad der var nødvendigt, for at inkassobureauet kunne inddrive det skyldige beløb.
(Se anonymiseret afgørelse 0019107A)

Videregivelse af oplysninger om tidligere patients gæld
En 41-årig mand var tidligere patient hos en praktiserende tandlæge. Patienten skyldte angiveligt tandlægen et beløb for en større tandbehandling, og tandlægen havde anmodet en advokat om at forsøge at inddrive gælden. Patientens tidligere hustru var også patient hos den praktiserende tandlæge. Da hun i efteråret 1999 skiftede til en anden tandlæge, sendte den tandlæge den 41-årige mand skyldte penge, oplysninger om gælden til den tidligere hustrus nye tandlæge.

Der blev klaget over, at tandlægen skriftligt oplyste til patientens tidligere hustrus nye tandlæge, at han havde udtaget stævning mod patienten.

Patientklagenævnet fandt, at tandlægen havde overtrådt sin tavshedspligt, idet det var nævnets opfattelse, at oplysning om gæld er en sådan oplysning om rent private forhold, hvorom personer indenfor sundhedsvæsenet ifølge lov om patienters retsstilling skal iagttage tavshed. Nævnet lagde vægt på, at videregivelsen af oplysningen var skriftligt dokumenteret ved kopi af skrivelsen fra tandlægen til patientens tidligere hustrus nye tandlæge.
(Se anonymiseret afgørelse 0020505A)

De anonymiserede afgørelser findes på nævnets hjemmeside www.pkn.dk, hvor der findes flere offentliggjorte afgørelser vedrørende klager over tandlæger og brud på tavshedspligten.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Søren Enggaard Stidsen, tlf. 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage