Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGER OVER FOR SEN AFGØRELSE AF ANMODNING OM AKTINDSIGT I JOURNALMATERIALE

29. aug 2000

NYHEDSBREV NR. 2/00

Det fremgår af § 20 i lov om patienters retsstilling, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal.

En anmodning om aktindsigt skal besvares snarest efter, at den er modtaget.

Hvis en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes eller afslås inden 10 dage efter, at den er modtaget, er den pågældende myndighed, institution eller sundhedsperson ifølge § 21, stk. 3, i lov om patienters retsstilling forpligtet til inden udløbet af den 10. dag at underrette patienten om grunden hertil. Patienten skal samtidig have besked om, hvornår en afgørelse om aktindsigten kan forventes.

Patientklagenævnet er ifølge lov om patienters retsstilling ankeinstans i afgørelser om aktindsigt i patientjournaler m.v., som træffes af en myndighed, institution eller sundhedsperson som 1. instans. Nævnet behandler blandt andet klager over manglende afgørelse indenfor 10 dage ved en patients anmodning om aktindsigt i sin journal.

Nedenfor refereres 2 sager, som illustrerer nævnets praksis på dette område.

En 66-årig mand anmodede via sundhedsdirektøren på sygehuset om fuldstændig aktindsigt i sin journal. Han modtog 11 dage senere 2 ark fra patologisk-anatomisk afdeling og 1 ark fra billeddiagnostisk afdeling samt journalkontinuation fra organkirurgisk afdeling.

Der blev klaget over, at den 66-årige mand efter anmodning om fuld aktindsigt alene modtog 4 sider af sin journal.

Nævnet fandt, at lov om patienters retsstilling var overtrådt, idet den 66-årige mand ikke inden 10 dage efter sin anmodning om aktindsigt i sin journal havde modtaget den fulde patientjournal fra organkirurgisk afdeling. Der manglede 2 journalforsider, 1 resumeark, 1 side med fremmede laboratoriesvar, udskrift fra centrallaboratoriet samt operationsprotokol. Ansvaret herfor påhviler efter loven den administrerende overlæge på sygehusets organkirurgiske afdeling.

En 52-årig kvinde blev den 2. juni 1999 henvist af sin praktiserende læge til ambulant undersøgelse på sygehuset.

Ved brev af 10. juni 1999 anmodede patienten sygehuset om aktindsigt i den praktiserende læges henvisningsseddel. Den 16. juni 1999 sendte en overlæge på sygehuset – efter aftale med den praktiserende læge - et brev til patienten, hvor overlægen opfordrede patienten til at anmode den praktiserende læge om aktindsigt i henvisningssedlen. Patienten sendte anmodningen den 18. juni 1999.

Den 21. juni 1999 bekræftede en socialrådgiver fra lægehuset skriftligt overfor patienten, at hendes brev var modtaget. Socialrådgiveren oplyste, at lægen ville se på hendes anmodning om aktindsigt, når han kom tilbage fra tre ugers ferie.

Den praktiserende læge blev først opmærksom på patientens brev i september 1999, da han blev kontaktet af overlægen på sygehuset, der af patienten havde fået at vide, at hun endnu ikke havde modtaget en kopi af henvisningssedlen. Det blev aftalt, at overlægen på sygehuset skulle sende en kopi af henvisningssedlen til patienten. Dette skete den 16. september 1999.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge ikke imødekom patientens anmodning om aktindsigt af 18. juni 1999, og at overlægen på sygehuset først den 16. september 1999 imødekom patientens anmodning om aktindsigt af 10. juni 1999.


Patientklagenævnet fandt, at overlægen på sygehuset ikke havde overtrådt lov om patienters retsstilling. Nævnet lagde herved blandt andet vægt på, at overlægen den 16. juni 1999 skriftligt opfordrede patienten til at rette henvendelse til den praktiserende læge og fremsætte sin anmodning om aktindsigt overfor ham.

Nævnet fandt derimod, at den praktiserende læge havde overtrådt lov om patienters retsstilling, fordi han ikke umiddelbart efter, at han var vendt tilbage fra ferie, besvarede patientens anmodning om aktindsigt af 18. juni 1999.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Søren Enggaard Stidsen på telefonnummer 33 38 95 00.


 Til top

   
<< Tilbage