Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

KLAGE I FORBINDELSE MED BENYTTELSE AF MEDHJÆLP

1. dec 2005

NYHEDSBREV NR. 5/05

Patientklagenævnet har i en sag truffet afgørelse om lægers benyttelse af medhjælp.

Baggrund

Det fremgår af lægelovens § 6, at en læge under udøvelsen af sin gerning er forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved økonomisk ordination af lægemidler, benyttelse af medhjælp mv.

En læge kan som udgangspunkt delegere alle opgaver til en medhjælp. Lægen kan bruge både andre sundhedspersoner og lægfolk som medhjælp. Der er dog undtagelser, idet nogle opgaver ikke kan delegeres, eks. udfyldelse af dødsattest.

Ved udvælgelse af medhjælp er det lægens ansvar at vurdere, om medhjælpen vil være i stand til at udføre opgaven forsvarligt. Lægen skal derfor konkret vurdere, hvilke opgaver der kan delegeres til medhjælpen ud fra medhjælpens uddannelse og baggrund.

Lægen har tillige ansvar for at instruere medhjælpen, således at denne bliver i stand til at udføre behandlingen på samme niveau, som hvis lægen selv havde behandlet. Endvidere skal lægen føre tilsyn med medhjælpen under behandlingen.

Intensiteten af instruktion og tilsyn afhænger af, hvem opgaven er overdraget til, og hvad opgaven består i.

Hvis lægen har levet op til sin instruktions- og tilsynsforpligtelse, kan lægen ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, som medhjælpen begår. Det samme gælder, hvis medhjælpen overskrider den bemyndigelse, som lægen har givet.

Klage i forbindelse med benyttelse af medhjælp

Nævnet har for nylig behandlet en klage over, at en person uden lægefaglig baggrund assisterede ved et kejsersnit.

Kejsersnittet blev udført på et sygehus, der fungerer som en universitetsafdeling, og sygehuset har derfor pligt til at modtage og undervise mange typer studerende. Den pågældende afdeling, i dette tilfælde gynækologisk/obstetrisk afdeling, havde udarbejdet en instruks for, hvilke forholdsregler der skulle iagttages i forbindelse med, at en studerende eksempelvis skulle deltage i en operation. Forholdsreglerne omhandlede blandt andet vask, aftørring og afspritning forud for operationen samt position ved operationslejet.

Nævnet fandt, at ansvaret for anvendelse af en folkesundhedsvidenskabsstuderende ved en operation påhviler den administrerende overlæge for afdelingen, men at denne overlæge kan uddelegere ansvaret til operatøren, såfremt der på afdelingen findes retningslinier herfor.

I det omfang den folkesundhedsvidenskabsstuderende er nøje instrueret af operatøren, og kun foretager simple manøvrer under indgrebet, såsom at holde et spekel og klippe suturer, fandt nævnet, at medvirken af en folkesundhedsvidenskabsstuderende i forbindelse med et kejsersnit ikke var udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra operatøren eller afdelingens (den administrerende overlæge) side.

Afgørelsen er resumeret nedenfor.

Klage over, at en assisterende person ved kejsersnit ikke havde en lægefaglig baggrund (0552014)

En 27-årig andengangsfødende fik foretaget et akut kejsersnit på grund af truende iltmangel hos barnet. En folkesundhedsvidenskabsstuderende deltog under kejsersnittet. Efter fødslen fik patienten ikke en samtale med operatøren, men alene med en jordemoder.

Der blev klaget over, at den person, der assisterede ved kejsersnittet ikke havde en lægefaglig baggrund, og at operatøren ikke tilså eller afholdt samtale med patienten efter kejsersnittet.


Nævnet fandt, at den pågældende overlæge på afdelingen ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at uddelegere ansvaret for anvendelse af en folkesundhedsvidenskabsstuderende til operatøren.

Nævnet fandt endvidere, at operatøren handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at lade en folkesundhedsvidenskabsstuderende assistere under kejsersnittet.

Nævnet lagde vægt på, at det pågældende sygehus er en universitetsafdeling og derfor har pligt til at modtage og undervise mange typer studerende. I forbindelse hermed var der var instruks for den pågældende gynækologiske/obstetriske afdeling om, at den studerende blev instrueret i steril vask samt instrueret i at iagttage andre forholdsregler i forbindelse med deltagelse i en operation. Den folkesundhedsvidenskabsstuderende blev således nøje instrueret af operatøren og operationssygeplejersken med hensyn til vask, aftørring – og afspritning af hænder, iklædning af sterile klæder samt position ved operationslejet.

Der blev videre lagt vægt på, at den folkesundhedsvidenskabsstuderende alene assisterede ved at holde et spekel samt klippe suturer i forbindelse med syningen af åbningen i livmoderen og bugvæggen. Resten af operationen blev varetaget af den erfarne operatør.

Endelig fandt nævnet, at operatøren ikke handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved ikke at tilse og afholde samtale med patienten efter operationen.

Nævnet lagde vægt på, at patienten efter kejsersnittet blev tilset af en læge, ligesom der blev afholdt barselsbesøg af en jordemoder og udskrivningssamtale med en læge. Nævnet lagde således vægt på, at samtale og tilsyn nok ikke blev afholdt ved operatøren, men dog varetaget af andre relevante sundhedspersoner på afdelingen.

Yderligere oplysning kan fås hos fuldmægtig Lene Hannecke Steenberg på tlf. 33 38 95 00.

 

 


 Til top

   
<< Tilbage