Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

PATIENTENS RET TIL AKTINDSIGT I TANDLÆGERS JOURNAL

12. dec 2005

NYHEDSBREV NR. 7/05

En patient har som altovervejende hovedregel krav på aktindsigt i sin journal hos tandlægen. Dette følger af § 20, stk. 1, i Lov om patienters retsstilling, hvor det fremgår, at såfremt en patient fremsætter begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v.

Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til patienten selv eller andre private interesser. Denne bestemmelse, som er en undtagelsesregel, må som udgangspunkt antages ikke at have nogen praktisk betydning i forbindelse med anmodning om aktindsigt i tandlægejournaler.

Såfremt patienten ikke er tilfreds med tandlægens afgørelse af, hvorvidt anmodningen om aktindsigt kan imødekommes, eller hvis tandlægen slet ikke træffer nogen afgørelse, kunne spørgsmålet indbringes for Patientklagenævnet, der tog stilling til, om tandlægen havde handlet i strid med lov om patienters retsstilling.

Lov om patienters retsstilling trådte i kraft den 1. oktober 1998. Indtil da var spørgsmålet om aktindsigt reguleret i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger. Med indførelsen af lov om patienters retsstilling skete der ikke nogen realitetsændring af reglerne.

Nedenfor refereres to afgørelser, som Patientklagenævnet har truffet vedrørende privatpraktiserende tandlægers håndtering af anmodninger om aktindsigt.

Afgørelserne er truffet før ikrafttræden af Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 258 af 12. april 2005 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns virksomhed. Det følger af denne bekendtgørelse, at de amtslige tandlægenævn fra den 1. maj 2005 træffer afgørelse i alle klager over faglig virksomhed udøvet af privatpraktiserende tandlæger, som har overenskomst med sygesikringen, herunder også klager over håndtering af anmodninger om aktindsigt. Kompetencen til at behandle disse klager er således overgået fra Patientklagenævnet til de amtslige tandlægenævn. Reglerne om aktindsigt er uændrede.

Nedenstående afgørelse viser, at en patient efter nævnets opfattelse som udgangspunkt har ret til at få udleveret en kopi af sin journal, også selv om tandlægen tilbyder at gennemføre aktindsigten på en anden måde.

Klage over manglende udlevering af kopi af journalen (0230203N)

En 65-årig mand henvendte sig personligt i tandlægens praksis og bad om, at få udleveret en kopi af sin journal. Tandlægen imødekom ikke denne anmodning, men tilbød patienten, at han kunne gennemse journalen i hans praksis.

Nævnet fandt, at tandlægen burde have udleveret en kopi af journalen til patienten, idet tandlægen ikke kunne stille krav om, at patienten mødte til personligt gennemsyn af journalen på stedet heller ikke selvom tandlægen måtte finde det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden faglig vejledning

Nævnet oplyste, at såfremt tandlægen må gå ud fra at patienten har brug for hjælp til at forstå indholdet af en journal, skal han tilbyde hjælp og vejledning, eksempelvis i form af en gennemgang af journalen sammen med patienten, men patienten kan afslå dette tilbud og har derefter krav på at få udleveret en kopi af journalen.

I nedenstående afgørelse, slår nævnet fast, at det forhold, at patienten skylder tandlægen penge, ikke er et helt særligt forhold, som kan begrunde afvisning af at udlevere en kopi af journalen.

Klage over tandlæges afvisning af anmodning om aktindsigt (9907430P)

En 27-årig kvinde anmodede skriftligt sin tandlæge om at få tilsendt en kopi af sin journal. Tandlægen svarede fem dage efter, at han ikke helt forstod, hvad hendes hensigt var, men at hun kunne kontakte ham eller aftale tid til en samtale. Atten dage senere orienterede hun ham i et brev om, at hans besvarelse ikke var tilfredsstillende, og at hun ville blive nødt til at klage til Patientklagenævnet, såfremt hun ikke fik tilsendt en kopi af sin journal. Tandlægen svarede i et brev otte dage senere, at han ikke forstod, hvad hun ville med en kopi af journalen, og at han ikke udleverede materiale, så længe hun skyldte ham penge. I stedet opfordrede han hende på ny til at ringe og tale med ham.

Der blev klaget over, at tandlægen gav patienten afslag på hendes anmodning om aktindsigt i sin journal, idet hun fortsat skyldte ham penge.


Nævnet fandt, at tandlægen burde have imødekommet patientens anmodninger om at få tilsendt en kopi af journalen. Nævnet oplyste, at en anmodning om kopi af journalen normalt skal imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Det var nævnets vurdering, at tandlægen ikke havde dokumenteret, at der forelå sådanne helt særlige forhold, der kunne begrunde et afslag på at udlevere kopi af journalen. Efter nævnets opfattelse fandtes et økonomisk mellemværende mellem patient og tandlæge ikke at være et sådant helt særligt forhold.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Birgitte M. Pedersen, på tlf. 33 38 95 00


 Til top

   
<< Tilbage