Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klage over overset prøvesvar fra vævsprøve og manglende information af patienten

1. maj 2005

NYHEDSBREV NR. 1/05

Patientklagenævnet har i januar 2005 afgjort en sag, hvor der blev klaget over, at en patient ikke blev informeret svaret på en vævsundersøgelse (biopsi) Der blev desuden klaget over, at patienten blev udskrevet, uden at der var iværksat relevant behandling.

Baggrund

Nævnet kan oplyse, at det er almindelig praksis at sende operativt fjernet væv eller et repræsentativt udsnit (biopsi) af dette til mikroskopisk (patologisk) undersøgelse. Det er ligeledes i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i operationsbeskrivelsen at omtale, at der er sendt væv til mikroskopisk undersøgelse.

Nævnet kan desuden oplyse, at det er almindelig anerkendt faglig standard, at prøvesvar fra eksempelvis patologisk afdeling signeres af den ansvarlige overlæge på den kliniske afdeling eller af en af ham udpeget stedfortrædende ansvarlig læge. Med signaturen sikrer man sig, at prøvesvar ikke bliver arkiveret, før svaret er set af en relevant ansvarlig læge, og der et taget stilling til evt. supplerende undersøgelse eller behandling. Det øvrige personale (sekretærer, sygeplejersker og andre sundhedspersoner) kan ved hjælp af signaturen sikre sig, at svaret er set. Man kan desuden på arkiverede prøvesvar umiddelbart se, om svaret er set, og om der er taget stilling hertil.

Nedenfor er refereret en afgørelse, som belyser Patientklagenævnets praksis i forbindelse med klager over oversete prøvesvar.

Klage over manglende oplysning om svar på biopsi (0548711A)

En 66-årig mand blev i marts 2001 indlagt på sygehus, idet der var indikation for mini-thorakotomi (åbning til brysthulen til nærmere undersøgelse) på grund af symptomer med blod i brysthulen og væske lungehinden. Operationen blev udført af overlæge A. Det fremgik ikke af operationsbeskrivelsen, at der blev udtaget væv til patologisk undersøgelse. Patienten blev udskrevet den 29. marts 2001 til ambulant kontrol ugen efter.

Af svaret fra patologisk afdeling fremgik, at undersøgelse blev rekvireret den 22. marts 2001 af overlæge A. Prøven blev besvaret den 29. marts 2001. Diagnosen var kræft i lungehinden (malignt mesoteliom) samt udvidede bronkier (bronkieektasier) med svampeinfektion (aspergillose).I udskrivningsbrevet fra overlæge A var svaret fra patologerne ikke omtalt.

Patienten blev set ambulant den 6. april 2001 af overlæge B, der igen så og afsluttede ham den 27. april 2001. I 2002 og 2003 blev patienten indlagt adskillige gange på en hjertemedicinsk afdeling på grund af iskæmisk hjertesygdom med forsnævrede kranspulsårer. Han havde også nedsat og tiltagende dårlig lungefunktion.

Det fremgik af journalnotat i januar 2004, at der ved journalgennemgang blev fundet den histologiske beskrivelse fra 2001. Patienten blev informeret om den oversete diagnose, og der blev iværksat undersøgelser og behandling.

Der blev klaget over, at patienten ikke blev informeret om den diagnose, der blev stillet, efter at der var blevet taget biopsi, og at han blev udskrevet, uden at der var iværksat relevant kurativ behandling.


Patientklagenævnet fandt grundlag for kritik af den administrerende overlæge for ikke at udfærdige en instruks om modtagelse af prøvesvar fra patologisk afdeling. Nævnet fandt desuden grundlag for kritik af overlæge A for hans behandling og journalføring. Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af overlæge B.

Nævnet lagde vægt på, at det ikke fremgik af operationsbeskrivelsen, at der blev sendt væv til patologisk undersøgelse, og at dette burde være omtalt i journalen. Det var nævnets vurdering, at overlæge A, da han underskrev udskrivningsbrevet, burde have kontrolleret, om der var kommet svar fra patologerne, og hvis ikke, have tilføjet et notat i såvel journal som udskrivningsbrev om, at der endnu ikke forelå et svar fra patologerne.

Det fremgik af den administrerende overlæges udtalelse, at afdelingen ikke havde en skriftlig instruks angående håndtering af indkomne prøvesvar. Den mundtlige instruks for håndtering af prøvesvar omfattede ikke signering af svar, hvilket nævnet fandt kritisabelt.

Nævnet fandt, at den administrerende overlæge burde have sørget for, at der var udfærdiget en skriftlig instruks vedrørende modtagelse af prøvesvar.

For så vidt angik overlæge B fandt nævnet ikke grundlag for kritik, da han på tidspunktet for de ambulante undersøgelser ikke af operationsbeskrivelsen eller ved andre notater i journalen kunne se, at han skulle have efterspurgt et prøvesvar fra patologerne.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Karen Langsted på tlf. 33 38 95 00. Til top

   
<< Tilbage