Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Klage over manglende diagnostik af brud på halsrygsøjlen - ansvar i forbindelse med røntgenkonference

1. jun 2005

NYHEDSBREV NR. 2/05

Patientklagenævnet har i en sag taget stilling til, hvem der havde ansvaret for, at en beslutning på en røntgenkonference ikke blev effektueret.

Når en patient henvender sig på skadestuen, og der på baggrund af mistanke om et brud foretages røntgenundersøgelse, vil proceduren ofte være, at billederne umiddelbart bliver vurderet af skadestuelægen. Billederne vil herefter normalt blive forelagt på en røntgenkonference, hvor speciallæger fra det pågældende speciale og røntgenlæger deltager.

Ved røntgenkonferencen vil der blive taget stilling til, om den iværksatte undersøgelse og behandling er korrekt, herunder om den foretagne undersøgelse er tilstrækkelig til diagnosticering. Beslutninger på røntgenkonferencer skal journalføres for at sikre dokumentation af beslutningerne og for at sikre evt. opfølgende undersøgelse og behandling.

Af lægelovens § 13, stk. 2, fremgår, at sygehuse, klinikker og lignende er pligtige til at føre ordnede optegnelser over deres behandling af syge og over, hvad der er iagttaget vedrørende de pågældende sygdomstilfælde. I bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) er det præciseret, hvilke oplysninger en journal skal indeholde. Det fremgår således af § 9, stk. 2, nr. 2, at journaler på sygehuse skal indeholde oplysninger om beslutninger truffet på afdelingskonferencer, herunder hvem der er ansvarlig for eventuelt besluttet undersøgelsesprogram og/eller behandling og eventuelle ordinationer samt for iværksættelsen heraf.

Det fremgår af lægelovens § 6, at en læge under udøvelsen af sin gerning er forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved økonomisk ordination af lægemidler, benyttelse af medhjælp m.v. Manglende effektuering af en beslutning truffet på en røntgenkonference, vil således skulle vurderes i henhold til denne bestemmelse.

Nedenstående sag illustrerer, at den læge, der har ansvaret for røntgenkonference, skal journalføre de trufne beslutninger. Den pågældende læge skal desuden sikre, at de undersøgelses- og behandlingstiltag, der besluttes på konferencen, bliver effektueret.

Klage over manglende konstatering af et brud i halsrygsøjlen (0548825A)

En 59-årig mand henvendte sig på skadestuen, idet han var faldet ned af en trappe og havde slået ryggen og venstre tommelfinger. Det blev konstateret, at tommelfingeren var gået af led, og en røntgenundersøgelse af hals- og lænderyg viste umiddelbart intet abnormt. Patienten blev indlagt på ortopædkirurgisk afdeling på grund af smerter. Ved indlæggelsen blev der beskrevet ømhed af muskulaturen i halsen, ømhed på anden og tredje halshvirvel samt ømhed på lændehvirvlerne.

Ved røntgenkonference 2 dage senere blev det tilrådet at foretage en klinisk vurdering samt supplerende undersøgelser, da røntgenbillederne ikke var optimale. Dagen efter blev patienten udskrevet.

Cirka 14 dage senere blev det på neurologisk afdeling konstateret, at der var fremadglidning af 5. og 6. halshvirvel samt brud på facetled i venstre side af samme hvirvler.

Der blev klaget over, at patienten ved indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling ikke modtog en korrekt behandling, herunder at man ikke ud fra røntgenbillederne konstaterede brud, samt at patienten blev udskrevet for tidligt.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere den læge fra ortopædkirurgisk afdeling, der var ansvarlig for røntgenkonferencen den 30. december 2002, idet oplysningerne fra røntgenkonferencen burde have været journalført, og vedkommende læge burde have foranlediget supplerende undersøgelser.

Nævnet lagde vægt på, at patienten ved ankomsten til skadestuen blev tilset af reservelæge B, der foretog en objektiv undersøgelse samt ordinerede røntgenundersøgelse af ryggen. På baggrund af røntgenundersøgelsen fandt reservelægen ikke umiddelbare tegn på brud i ryggen.

Endvidere lagde nævnet vægt på, at røntgenbillederne 2 dage senere blev forelagt på en røntgenkonference, hvor det blev tilrådet, at der blev foretaget en klinisk revurdering samt foretaget supplerende røntgenundersøgelser, da røntgenbillederne var utilstrækkelige, idet 5., 6., og 7. halshvirvel ikke var fremstillet (synlig på røntgenbilledet).

Det var nævnets opfattelse, at oplysningen om, at røntgenbillederne taget den 28. december 2002 ikke var tilstrækkelige, og at der blev tilrådet supplerende undersøgelser burde have været journalført, og der burde være foretaget yderligere objektiv undersøgelse. I betragtning af, at der blev beskrevet mange smerter i ryggen, burde der efter nævnets opfattelse være foretaget supplerende CT-scanning af nakken, da man ikke kunne udelukke skeletskade på de konventionelle røntgenbilleder.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Rebekka Dickmeiss Plomgaard, på tlf, 33 38 95 00. Til top

   
<< Tilbage