Layout
 
A A A
Her er du: Nyhedsbreve

Gennemførelse af aktindsigt i almen praksis, lægeskift

1. aug 2005

NYHEDSBREV NR. 3/05

Indledning

Patientklagenævnet har truffet afgørelse i flere sager om aktindsigt, hvor en patient beder om aktindsigt i sin journal hos sin tidligere alment praktiserende læge.

Hvordan gennemføres aktindsigten?

Efter lov om patienters retsstilling § 20 har en patient ret til at få aktindsigt i sin journal.

Det fremgår af lovens § 21, stk. 1, at afgørelsen om retten til aktindsigt træffes af den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har patientjournalerne mv. i sin besiddelse.

I lovens § 21, stk. 2, og i Sundhedsministeriets vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger, er det beskrevet, hvorledes imødekommelse af anmodning om aktindsigt kan gennemføres.

Hvis patienten ønsker at få udleveret kopi af journalen, skal anmodningen normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Helt særlige forhold kan f.eks. være dokumenternes antal, karakter eller form.

Når en patient har skiftet læge, og den tidligere læge fortsat opbevarer patientens journal, skal den tidligere læge tage stilling til patientens anmodning om aktindsigt i denne journal. Lægen kan ikke henvise patienten til at få aktindsigten hos den nye læge. Dette gælder også, selvom den tidligere læge måtte finde det betænkeligt at udlevere afskrift eller fotokopi til patienten uden lægelig vejledning.

Nedenstående afgørelse viser, at en læge er forpligtet til at tage stilling til også tidligere patienters anmodninger om aktindsigt.

Klage over en praktiserende læges afslag på at udlevere kopi af journalen til en tidligere patient (0549325A)

En kvinde anmodede skriftligt sin tidligere praktiserende læge om aktindsigt i sin journal.

Lægen henviste skriftligt patienten til at rette henvendelse til sin nuværende læge, således at aktindsigten kunne ske gennem denne. Da patienten havde skiftet læge, fandt han det mest naturligt, at aktindsigten skete gennem patientens ny læge.

Der blev klaget over, at den praktiserende læge afslog at give patienten aktindsigt i hendes journal i form af udlevering af kopi heraf.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere den praktiserende læge for hans håndtering af patientens anmodning om aktindsigt.

Nævnet lagde herved vægt på, at afgørelse af retten til aktindsigt skal træffes af den læge, der har journalen i sin besiddelse, jf. lovens § 21, stk. 1. Det gælder også, selvom patienten har skiftet læge. Der kan endvidere ikke stilles krav om, at aktindsigten skal ske gennem patientens nye læge, jf. lovens § 21, stk. 2, hvoraf fremgår, at en anmodning om aktindsigt enten kan gennemføres ved, at patienten får adgang til at gennemse journalen på stedet eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi, såfremt patienten ønsker dette.

Nævnet fandt på den baggrund, at den praktiserende læge havde været forpligtet til at udlevere kopi af journalen til patienten.

Yderligere oplysninger kan fås hos fuldmægtig Klaus Toftgaard, Nina Schultz-Lorentzen, Henrik Kristensen eller Samra Asghar Sikandar eller på telefon 33 38 95 00. Til top

   
<< Tilbage