Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling

Oftest benyttede love i PKN

 1. Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
  LOV nr 451 af 22/05/2006 (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed)

  Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

 2. Patienters retsstilling
  LOV nr 546 af 24/06/2005 (Patienters retsstilling)

  Sundhedsloven

  Angående patienters retstilling se afsnit III i Sundhedsloven


  Aktindsigt

  Bekendtgørelse nr. 664 af 14. sep. 1998 om betaling af afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om lov om patienters retsstilling.

  Vejledning nr. 155 af 14. sep. 1998 om aktindsigt mv. i heldbredsoplysninger  Informeret samtykke og tavshedspligt

  Bekendtgørelse nr. 665 af 14. sep. 1998 om information, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv.

  Vejledning nr. 161 af 16. sep. 1998 om information, samtykke og videregivelse af helbredsoplysninger mv.

  Vejledning nr. 9494 af 20. dec. 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende.


  Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007

  Lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling.  

 3. Tvang i psykiatrien
  LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Tvang i psykiatrien)

  Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien


  Relevante bemærkninger og vejledninger til loven

  Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1498 af 14. december 2006 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.

  Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1499 af 14. december 2006, om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

  Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 892 af 14. december 1998 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse.

  Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 852 af 16. oktober 2002 om tvangsbehandling af visse indsatte i Anstalten ved Herstedvester (tvangsbehandlingsbekendtgørelsen).

  Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 14. december 2006 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, eftersamtaler, obligatorisk vurdering ved tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, udskrivningsaftaler, koordinationsplaner, husordener og klagemuligheder mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til landets psykiatriske afdelinger)
   
  Vejledning nr 190 af 5. december 1983 om psykiatriske patienters retsstilling og rettigheder.

  Dansk Psykiatrisk Selskabs vejledende retningslinier af 2000 om behandling med antipsykotika.

  Bemærkninger af 26. oktober 1988 til den oprindelige Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

  Bemærkninger af 27. marts 1998 til den reviderede Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.


  Klageadgang

  Justitsministeriets notat af 20. maj 1994 om Sundhedsvæsenets Patientklagenævns kompetence i forhold til klager over sagsbehandlingen i de lokale patientklagenævn.

  Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1496 af 14. december 2006 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn.

  Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1497 af 14 december 2006 om underretning klagevejledning til patienter i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien.


  Patientrådgivere og Bistandsværger

  Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1495 af 14. december 2006 om patientrådgivere.

  Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 16. februar 1999 om bistandsværger.


  Væsentlige love, bekendtgørelser mv. ophævet 1. januar 2007 

  Tvang i psykiatrien:
  Lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

  Bekendtgørelse nr. 880 af 10. december 1998 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.

  Bekendtgørelse nr. 1404 af 14. december 2004 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

  Behandlingsplaner:
  Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 202 af 8. december 1998 om behandlingsplaner for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger.

  Sundhedsministeriets vejledning nr. 203 af 8. december 1998 om psykiatrilovens revision (forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner samt klagemuligheder mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger).
   
  Klageadgang:
  Bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2004 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn. 

  Bekendtgørelse nr. 1302 af 14. december 2004 om underretning og klagevejledning til patienter i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien. 

  Bekendtgørelse nr. 1301 af 14. december 2004 om patientrådgivere.
 Til top

   
<< Tilbage