Layout
 
A A A
Her er du: Lovsamling > Historiske

Læger

Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning

LBK nr 272 af 19/04/2001 (Læger - historisk)

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 om information forud for kosmetiske indgreb.

Sundhedsministeriets lov nr. 402 af 13. juni 1990 (historisk)om ligsyn, obduktion og transplantation.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 29. september 2003 (historisk) om lægers forpligtelser i forbindelse med samtykke til transplantation fra afdøde personer.

Videnskabsministeriets lov nr. 402 af 28. maj 2003 om videnskabsetisk komitésystem. 

Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 2. september 2004 om sundhedsfaglige instrukser.

Journalføring

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 118 af 13. oktober 2003 om lægers journalføring.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. december 2002 vedrørende ordination og administration af medicin.

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 (historisk) om lægers pligt til at føre optegnelser.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 (historisk) om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 (historisk) om lægers journalføring.

Lægeerklæringer. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler, der skal iagttages ved afgivelse af lægeerklæringer.

Sundhedsstyrelsens cirkulære af 8. september 1941 om lægeerklæringer.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 27 af 28. februar 1975 om afgivelse af lægeerklæring ved tvangsindlæggelse af sindssyge personer.

Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 18. maj 2000 om unødig forhaling af udfærdigelse af lægeerklæringer til offentlige myndigheder.

Livstestamenter. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 663 af 14. september 1998 om livstestamenter.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 157 af 15. september 1998 om lægers forpligtigelser i forbindelse med livstestamenter m.v.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 158 af 15. september 1998 om lægers forpligtigelser i relation til indholdet af livstestamenter.

Afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 12 af 13. januar 2003 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. februar 1998 om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 245 af 25. april 2002 om håndtering af lægemidler på behandlende institutioner og afdelinger (Medicinskabsbekendtgørelse).

Svangerskab. Lov nr. 541 af 16. juni 2004 (historisk) om svangerskabsafbrydelse.

Sundhedsministeriets lov nr. 622 af 19. juli 1995 (historisk) om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60310 af 1. januar 1994 om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse.

Sundhedsstyrelsens retningslinier for fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. Der er i et vist omfang tale om ændringer til vejledning nr. 60310 af 1. januar 1994 (se ovenfor).

Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2002om anvendelse af perorale fødesonder.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 18. oktober 2004 om igangsætning af fødsler med Misoprostol (Cytotec).

Sterilisation og kasteration. Lov nr. 661 af 12. juli 1994 (historisk) om sterilisation og kasteration.

Kunstig befrugtning. Lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forsikring m.v.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 17. september 1997 om kunstig befrugtning.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling.

Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse af om lægers inddragelse af ikke-lægelige hensyn i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

Identifikation af patienter. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60258 af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.

Røntgenlov. Lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler m.v. med senere ændringer. Senest ændret ved lov nr. 369 af 6. juni 1991.

Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 15315 af 4. december 1980 om opbevaring af røntgenbilleder.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 149 af 24. juli 1990 om tilrettelæggelse af den anæstesiologiske betjening på mindre sygehuse.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om kontrolforanstaltninger ved anvendelsen af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer.

Virksomhedsansvarlige læger. Lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger.

Sundhedsstyrelsens meddelelse af 29. januar 2002 om vurdering og visitation af akut syge spædbørn.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 374 af 17. maj 2001 om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

Brug af båndoptagelser. Praktiserende lægers organisations retningslinier af juli 1997 for båndoptagelser i lægevagten.


 Til top

   
<< Tilbage