Layout
 
A A A

Læger

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

LOV nr 451 af 22/05/2006 (Læger)

 
Journalføring

Lov nr 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, afsnit I kapitel 6. 

Bekendtgørelse nr 1373 af 12. dec. 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Bekendtgørelse nr. 422 af 8. maj 2007 om journalføring af afslag på frit sygehusvalg for psykiatriske patienter


Lægeerklæringer

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler, der skal iagttages ved afgivelse af lægeerklæringer.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 27 af 28. februar 1975 om afgivelse af lægeerklæring ved tvangsindlæggelse af sindssyge personer.

Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 18. maj 2000 om unødig forhaling af udfærdigelse af lægeerklæringer til offentlige myndigheder.


Virksomhedsansvarlige læger

Lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger.


Ansættelse af lægestuderende i lægevikariater

Sundhedsstyrelens vejledning nr. 272 af 20. maj 2005 om ansvarsforhold ved ansættelse af lægestuderende i lægevikariater.


Lægers brud af telemedicin

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9719 af 9. november 2005 om ansvarsforhold mv. ved lægers brug af telemedin.


Svangerskab

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008 af sundhedsloven om svangerskabsafbrydelse, afsnit VII.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60310 af 1. januar 1994 om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse.

Sundhedsstyrelsens retningslinier 2004 for fosterdiagnostik – prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik.
Der er i et vist omfang tale om ændringer til vejledning nr. 60310 af 1. januar 1994 (se ovenfor).


Kunstig befrugtning.

Bekendtgørelse af lov nr. 923 af 4. september 2006 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forsikring m.v.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 15057 af 30. september 1997 om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling.

Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse af nr 11832 af 28. september 2000 om lægers inddragelse af ikke-lægelige hensyn i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.


Sterilisation og kasteration.

Lovbekendtgørelse nr 95 af 07/02/2008 af Sundhedsloven om sterilisation og kasteration, afsnit VIII.


Øvrige relevante love, bekendtgørelser, vejledninger mv.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10333 af. 20. december 2007 om blodtransfusion

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10332 af 10. december 2007 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10241 af 21. november 2007 om anvendelse af perorale fødesonder

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10243 af 29. november 2007 om mærkning af medicin på anæstesiafdelinger

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9763 af 28. juni 2007 om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9881 af 8. juni 2007 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling

Sundhedsstyrelsens vejledning af 22. februar 2007 om eprikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivning fra sygehuse mv.

Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 2. september 2004 om sundhedsfaglige instrukser.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb, "De fem trin".

Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om kontrolforanstaltninger ved anvendelsen af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer.

Sundhedsstyrelsens meddelelse af 29. januar 2002 om vurdering og visitation af akut syge spædbørn.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 om information forud for kosmetiske indgreb.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9429 af 30. juni 2006 vedrørende ordination og administration af medicin.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. februar 1998 om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 374 af 17. maj 2001 om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

Videnskabsministeriets lov nr. 402 af 28. maj 2003 om videnskabsetisk komitésystem. 

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 157 af 15. september 1998 om lægers forpligtelser i forbindelse med livstestamenter m.v.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 158 af 15. september 1998 om lægers forpligtelser i relation til indholdet af livstestamenter.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 60258 af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 1998.

Lov nr. 147 af 15. april 1930 om brugen af røntgenstråler mv. med senere ændringer. Senest ændret ved lov nr. 369 af 6. juni 1991.

Sundhedsstyrelsens meddelelse nr. 15315 af 4. december 1980 om opbevaring af røntgenbilleder.

Sundhedsministeriets vejledning nr. 149 af 24. juli 1990 om tilrettelæggelse af den anæstesiologiske betjening på mindre sygehuse.Væsentlige love, bekendtgørelser mv. som er ophævet.

Sundhedsstyrelsens officielle meddelelse af 30. juni 2001 vedrørende kompetenceforhold for lægestuderende ansat som vikar for læge på sygehuse.

Bekendtgørelse af lov nr. 272 af 19. april 2001 om udøvelse af lægegerning.

Cirkulære nr. 12 af 13. januar 2003 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 118 af 13. oktober 2003 om lægers journalføring.

Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. december 2002 vedrørende ordination og administation af medicin.

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre optegnelser.

Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring.

Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 663 af 14. september 1998 om livstestamenter.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr 245 af 25. april 2002 om håndtering af lægemidler på behandlende institutioner og afdelinger (Medicinskabsbekendtgørelsen)

Svangerskab:
Lov nr. 541 af 16. juni 2004 om svangerskabsafbrydelse og forsterreduktion.

Sundhedsministeriets lov nr. 622 af 19. juli 1995 om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

Kunstig befrugtning:
Lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forsikring m.v.
Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 17. september 1997 om kunstig befrugtning.

Sterilisation og kasteration:
Lov nr. 661 af 12. juli 1994 om sterilisation og kasteration.

Ligsyn, obduktion og transplantation
Sundhedsministeriets lov nr. 402 af 13. juni 1990 om ligsyn, obduktion og transplantation

Sundhedsstyrelsens vejledning af 29. september 2003 om lægers forpligtelser i forbindelse med samtykke til transplantation fra afdøde personer


 Til top

   
<< Tilbage