Layout
 
A A A
Her er du: Hvem er vi

Nævnets opbygning

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er oprettet i 1988, og nævnets virksomhed reguleres af klage- og erstatningsloven (lov nr. 547 af 24/6 2005 med senere ændringer). Patientklagenævnet er en institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Nævnet består for tiden af én formand, 4 næstformænd og ca. 100 medlemmer. Sundhedsministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. For hvert fagligt område beskikker ministeren et antal medlemmer, der alle er fagligt uddannede. Nævnets lægmandsrepræsentanter beskikkes af ministeren efter indstilling fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet. For at understrege lægmandsrepræsentanternes uafhængighed er det udtrykkeligt fastsat, at disse ikke må være medlemmer af kommunale råd, dvs. kommunalbestyrelser og regionsråd. Herudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for alle nævnsmedlemmer.

Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af formanden eller en næstformand, 2 lægmandsrepræsentanter og 2 repræsentanter for den gruppe af sundhedspersoner sagen vedrører. Nævnet skal, hvor medlemmer undtagelsesvis ikke har kunnet give møde, ved behandlingen af den enkelte sag som minimum bestå af 3 medlemmer, nemlig af formanden eller en næstformand og en lægmandsrepræsentant og en faglig repræsentant.

Patientklagenævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Eventuelle dissenser fremgår direkte af nævnets afgørelse.

Patientklagenævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Alle Patientklagenævnets medlemmer indkaldes én gang årligt til møde (årsmøde) for at drøfte spørgsmål af almindelig interesse.

Efter nævnets forretningsorden drøftes og besluttes spørgsmål af almindelig interesse for nævnets virksomhed på et fællesmøde. I fællesmødet deltager nævnets formand og næstformænd samt 8 lægmandsmedlemmer og 8 faglige medlemmer.

Liste over medlemmer af Patientklagenævnet


 Til top

   
<< Tilbage