Layout
 
A A A
Her er du: Hvem er vi

Nævnets kompetence

Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Ved faglig virksomhed forstås ikke kun behandling og pleje m.v., som udføres af sundhedspersonalet. Nævnet tager også stilling til klager vedrørende de mere konkrete pligter knyttet til behandlingen og plejen, såsom klager over information og indhentelse af samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt.

Nævnet behandler endvidere som 2. instans klager over afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn vedr. tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning samt aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland. Nævnet behandler endvidere klager over visse administrative afgørelser, som kommunalbestyrelser, regionsråd og Søfartsstyrelsen træffer efter sundhedsloven.

Endelig behandler Patientklagenævnet sager (indberetninger) fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Hjemmestyre, såfremt disse finder, at der vil være grundlag for kritik eller anden sanktion.


 Til top

   
<< Tilbage